REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: wyniki finansowe

2020-09-29 17:11
publikacja
2020-09-29 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
IMPERA_CAPITAL_H1_Skrocone_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IMPERA_Capital_Sprawozdanie_Zarzadu_30.06.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Impera_30.06.2020_Raport_z_przegladu_JSF.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / półrocze / 2020 półrocze /
WYBRANE DANE FINANSOWE (JEDNOSTKOWE)
I. Przychody z inwestycji 242 179 54 42
II. Wynik z inwestycji netto 1 024 (527) 231 (123)
III. Zyski (straty) z inwestycji 162 - 36 -
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 186 (527) 267 (123)
V. Zysk (strata) brutto 1 186 (527) 267 (123)
VI. Zysk (strata) netto 1 186 (527) 267 (123)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 673 (520) 152 (121)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 578 (45) 130 (10)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 12 4 3
X. Przepływy pieniężne netto, razem 1 269 (553) 286 (129)
XI. wg stanu na: 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 16 542 15 386 3 704 3 613
XIII. Zobowiązania i Rezerwy, razem 422 452 94 106
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 146 147 33 35
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 16 120 14 934 3 609 3 507
XVII. Kapitał zakładowy 4 699 4 699 1 052 1 103
XVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 831 487 8 944 487 7 831 487 8 944 487
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 2,06 1,67 0,46 0,39
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,15 0,23 0,03 0,05
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
IMPERA CAPITAL_H1_Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe 30.06.2020.pdfIMPERA CAPITAL_H1_Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe 30.06.2020.pdf Półroczne sprawozdanie 30.06.2020
IMPERA Capital Sprawozdanie Zarządu 30.06.2020.pdfIMPERA Capital Sprawozdanie Zarządu 30.06.2020.pdf Sprawozdanie Zarządu 30.06.2020
Impera_30.06.2020 Raport z przeglądu JSF.PDFImpera_30.06.2020 Raport z przeglądu JSF.PDF Raport z przeglądu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-29 CEZARY GREGORCZUK CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-29 ADAM WOJACKI CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-29 PIOTR BOLMIŃSKI FORUM RACHUNKOWOŚCI
2020-09-29 DOROTA KAWKA FORUM RACHUNKOWOŚCI
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki