REKLAMA

IDM SA: Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy na mocy układu na skutek ustalenia w sposób niesporny i konkretny wierzytelności spornej po dniu zawarcia układu – aktualizacja informacji w zw. z raportem bieżącym nr 3/2022 z dnia 03.06.2022 r.

2022-10-26 15:05
publikacja
2022-10-26 15:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy na mocy układu na skutek ustalenia w sposób niesporny i konkretny wierzytelności spornej po dniu zawarcia układu – aktualizacja informacji w zw. z raportem bieżącym nr 3/2022 z dnia 03.06.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. (dalej: IDMSA lub Spółka) działając na podstawie § 6. pkt. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 03.06.2022 r. informuje, że Spółka otrzymała postanowienie sądu rejestrowego o zarejestrowaniu rozbieżności w kwocie 0,09 zł zaistniałej pomiędzy rzeczywistą wartością kapitału zakładowego a wartością zarejestrowaną uprzednio przez sąd rejestrowy o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2022 z dnia 03.06.2022 r.
Mając powyższe na względzie IDMSA informuje, że zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.271.144,10 zł i dzieli się na 45.422.882 akcje o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja, tj. 3.306.389 akcji serii „A” oraz 42.116.493 akcje serii „KONW”. Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji wynosi 45.422.882 głosy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-26 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki