REKLAMA

IDEA BANK S.A.: AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ

2020-12-29 17:22
publikacja
2020-12-29 17:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 135 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-29
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
AKTUALIZACJA INFORMACJI POUFNEJ
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 119/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., nr 122/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., nr 123/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. oraz nr 133/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. dotyczących odpowiednio: (i) zawarcia przez Idea Bank S.A. („Emitent”) z RB Investcom Sp. z o.o. („RB Investcom”) umowy zamiany posiadanych przez Emitenta 7 009 055 akcji Idea Money S.A. („IM”) reprezentujących 65% kapitału zakładowego IM i dających prawo do 65% głosów na Walnym Zgromadzeniu IM, na 6 547 posiadanych przez RB Investcom akcji Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („NF”), stanowiących 3,4% kapitału zakładowego NF i dających prawo do 3,4% głosów na Walnym Zgromadzeniu NF („Umowa zamiany akcji”); (ii) podjęcia przez Zarząd i Radę Nadzorczą Emitenta uchwał w sprawie odpowiednio pozytywnego zaopiniowania oraz wyrażenia zgody na dokonanie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu należących do IM obligacji wyemitowanych przez spółkę Idea 247 Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych („Uchwały”); (iii) niewniesienia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny („BFG”) działający jako kurator Emitenta sprzeciwu do uchwał organów Emitenta wyrażających zgodę na zamianę akcji zgodnie z Umową zamiany akcji i spełnienia się jednego z warunków zawieszających Umowy zamiany akcji; (iv) niewniesienia przez BFG działający jako kurator Emitenta sprzeciwu do Uchwał i spełnienia się drugiego i zarazem ostatniego z warunków zawieszających Umowy zamiany akcji, Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło zamknięcie transakcji wynikającej z Umowy zamiany akcji.
W związku z powyższym RB Investcom przeniósł na Emitenta własność oraz posiadanie 6 547 akcji NF, a Emitent przeniósł na RB Investcom własność oraz posiadanie 7 009 055 akcji IM.

Wartość akcji NF określona w Umowie zamiany akcji na kwotę 4 675 000 złotych zwiększy wynik finansowy Emitenta za IV kwartał 2020 roku. W efekcie dojścia transakcji do skutku nastąpi utrata kontroli Emitenta nad IM, a tym samym eliminacja ujemnych kapitałów IM ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Emitenta, co wedle szacunków Emitenta powinno przynieść wymierną korzyść na poziomie ok. 131 mln złotych, dodatkowo przyczyniając się do znaczącej poprawy pozycji kapitałowej Emitenta. Ostateczny wpływ transakcji na sytuację finansową i kapitałową Emitenta zostanie określony po weryfikacji przeprowadzonej w ramach prac audytora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-29 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
2020-12-29 Marek Kempny Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki