REKLAMA

GPW: wyniki finansowe

2021-11-09 17:12
publikacja
2021-11-09 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_GPW_za_Q3'21-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_GK_GPW_za_Q3'21-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_GPW_w_Warszawie_S.A._Raport_z_przegladu_30092021_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_III_kw_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPW_Group_quarterly_report_for_Q3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Condensed_Interim_Consolidated_Financial_Statement_of_the_GPW_Group_for_Q3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_GPW_w_Warszawie_S.A.__Raport_z_przegladu_30092021_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_consolidated_financial_data_of_the_GPW_Group_for_Q3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 300 060 287 626 65 955 65 015
II. Koszty działalności operacyjnej (166 203) (150 305) (36 532) (33 975)
III. Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na należności/
(strata) z tytułu utraty wartości należności
549 (873) 121 (197)
IV. Pozostałe przychody 1 226 2 057 269 465
V. Pozostałe koszty (1 670) (5 713) (367) (1 291)
VI. Zysk z działalności operacyjnej 133 962 132 792 29 445 30 016
VII. Przychody finansowe 381 5 913 84 1 337
VIII. Koszty finansowe (9 046) (18 974) (1 988) (4 289)
IX. Udział z zyskach/(stratach) jednostek wycenianych
metodą praw własności
19 154 10 942 4 210 2 473
X. Zysk przed opodatkowaniem 144 451 130 673 31 751 29 537
XI. Podatek dochodowy (24 529) (25 989) (5 392) (5 875)
XII. Zysk netto za okres 119 922 104 684 26 359 23 663
XIII. Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję [2] (w PLN, EUR) 2,86 2,49 0,63 0,56
XIV. EBITDA [3] 160 031 160 254 35 176 36 224
[1] Wykorzystano średnią narastającą kursu EUR/PLN za okres 9 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,5495 PLN w 2021 r. oraz 1 EUR = 4,4240 PLN w 2020 r.). "
[2] Obliczony na podstawie zysku netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
XV. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XVI. 30 września 2021 30 września 2020 30 września 2021 30 września 2020
XVII. Aktywa trwałe: 597 562 592 110 128 982 128 307
XVIII. Rzeczowe aktywa trwałe 90 469 97 333 19 528 21 091
XIX. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 10 352 13 984 2 234 3 030
XX. Wartości niematerialne 257 154 253 200 55 506 54 867
XXI. Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własnosci 231 630 220 395 49 997 47 758
XXII. Pozostałe aktywa trwałe 7 958 7 198 1 718 1 560
XXIII. Aktywa obrotowe: 736 318 773 362 158 932 167 583
XXIV. Należności handlowe oraz pozostałe należności 149 897 55 229 32 355 11 968
XXV. Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 256 081 305 131 55 274 66 120
XXVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 326 149 411 018 70 398 89 065
XXVII. Pozostałe aktywa obrotowe 4 191 1 984 905 430
XXVIII. AKTYWA RAZEM 1 333 880 1 365 472 287 915 295 890
XXIX. Kapitał własny 932 271 918 129 201 228 198 953
XXX. Zobowiązania długoterminowe: 168 621 288 947 36 396 62 613
XXXI. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 125 000 244 738 26 981 53 033
XXXII. Zobowiązania z tytułu leasingu 5 482 9 493 1 183 2 057
XXXIII. Inne zobowiązania 38 139 34 716 8 232 7 523
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe: 232 988 158 396 50 290 34 323
XXXV. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 121 817 1 167 26 294 253
XXXVI. Zobowiązania z tytułu leasingu 5 409 5 396 1 168 1 169
XXXVII. Inne zobowiązania 105 762 151 833 22 829 32 901
XXXVIII. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 333 880 1 365 472 287 915 295 890
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 30.09.2021 r. (1 EUR = 4,6329 PLN) oraz 31.12.2020 r. (1 EUR = 4,6148 PLN).
XXXIX. Stan na dzień Stan na dzień
XL. 30 września 2021 30 września 2020
XLI. Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 53,3% 55,7%
XLII. Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 44,6% 46,2%
XLIII. Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy)
18,5% 13,4%
XLIV. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania z tytułu leasingu i emisji obligacji/ Kapitał własny 27,6% 30,1%
XLV. Cost / income (koszty działalności operacyjnej Grupy GPW / przychody ze sprzedaży Grupy GPW (za okres 9 miesięcy)) 55,4% 52,3%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK GPW za Q3'21-sig-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK GPW za Q3'21-sig-sig-sig-sig.pdf Raport kwartalny Grupy Kapitałowej GPW za III kwartał 2021 r.
Sprawozdanie finansowe GK GPW za Q3'21-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie finansowe GK GPW za Q3'21-sig-sig-sig-sig-sig.pdf SSF za III kwartał 2021 r.
GK GPW w Warszawie S.A._Raport_z_przegladu_30092021_PL.pdfGK GPW w Warszawie S.A._Raport_z_przegladu_30092021_PL.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_III_kw_2021.pdfWybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_III_kw_2021.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK GPW za III kwartał 2021 r.
GPW Group quarterly report for Q3 2021.pdfGPW Group quarterly report for Q3 2021.pdf GPW Group quarterly report for Q3 2021
Condensed Interim Consolidated Financial Statement of the GPW Group for Q3 2021.pdfCondensed Interim Consolidated Financial Statement of the GPW Group for Q3 2021.pdf Condensed Interim Consolidated Financial Statement of the GPW Group for Q3 2021
GK GPW w Warszawie S.A.__Raport_z_przegladu_30092021_ENG.pdfGK GPW w Warszawie S.A.__Raport_z_przegladu_30092021_ENG.pdf Independent Auditor’s Report on Review of Condensed Interim Consolidated Financial Statement
Selected consolidated financial data of the GPW Group for Q3 2021.pdfSelected consolidated financial data of the GPW Group for Q3 2021.pdf Selected consolidated financial data of the GPW Group for Q3 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-09 Izabela Olszewska Członek Zarządu
2021-11-09 Piotr Borowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki