REKLAMA

GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki PETROLINVEST S.A.

2018-12-14 10:32
publikacja
2018-12-14 10:32

Uchwała Nr 1271/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki PETROLINVEST S.A.

§ 1

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Giełdy oraz art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...), w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki PETROLINVEST S.A., wydanego na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje tej spółki, oznaczone kodem "PLPTRLI00018" - z dniem 29 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Stosownie do przepisów art. 91 ust. 9 zdanie pierwsze i ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, następuje wycofanie akcji danej spółki z obrotu na rynku regulowanym.

W kontekście powyższego należy zauważyć, co następuje:

Zgodnie z informacjami przekazanymi Giełdzie przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, w dniu 28 czerwca

2018 r. zostało wydane postanowienie tego sądu (sygn. akt XII Gz 709/17) o oddaleniu zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ

w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z dnia 19 czerwca 2017 r. o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki PETROLINVEST S.A. (sygn. akt

VI GU 14/16).

Tym samym wskazane powyżej postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki PETROLINVEST S.A., wydane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku na podstawie art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego, stało się prawomocne z dniem 28 czerwca 2018 r.

Mając powyższe na uwadze, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wskazanego powyżej postanowienia, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom abs

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki