REKLAMA

GPW: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą inicjatywy strategicznej dotyczącej realizacji projektu Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (PCOL)

2021-03-29 20:00
publikacja
2021-03-29 20:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą inicjatywy strategicznej dotyczącej realizacji projektu Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (PCOL)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 27 listopada 2020 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje o przyjęciu przez Zarząd oraz zatwierdzeniu przez Radę Giełdy inicjatywy strategicznej („Inicjatywa”) dotyczącej realizacji projektu Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego (PCOL).
W ramach Inicjatywy rozważane jest utworzenie i dokapitalizowanie spółki odpowiedzialnej za jej realizację.
Powodzenie projektu pozwoli GPW na wejście w nowy obszar biznesowy oraz dywersyfikację przychodów.
Spółka zakłada poniesienie wydatków z tytułu realizacji Inicjatywy w roku 2021 do kwoty 18,7 mln zł. Wydatki na realizację Inicjatywy w latach następnych będą zatwierdzane w planach finansowych GK GPW na dany rok obrotowy.
O kolejnych etapach procesu realizacji Inicjatywy GPW poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Content:Further to Current Report No. 29/2020 of 27 November 2020,
the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company” or
“Exchange”) hereby announces that the Management Board and the
Supervisory Board of the Exchange have approved a strategic initiative
(“Initiative”) to implement the Polski Cyfrowy Operator Logistyczny
(PCOL, Polish Digital Logistics Operator) project.The Initiative is
considering the establishment of and a capital investment in a company
responsible for the development of the Initiative.The success of the
project will enable GPW to enter a new business segment and diversify
its revenue.The Company expects to pay capital expenditure up to PLN
18.7 million for the implementation of the Initiative in 2021. The
expenditure for the implementation of the Initiative in the coming years
will be approved in the GPW Group financial plans for each financial
year.GPW will announce further steps in the process in later current
reports.Legal basis:Article 17(1) of Regulation (EU) No
596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive
2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (EU Official Journal
L 173) (“MAR”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
2021-03-29 Izabela Olszewska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki