REKLAMA

GLOBAL COSMED S.A.: wyniki finansowe

2021-04-12 20:59
publikacja
2021-04-12 20:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
2020_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Global_Cosmed_SA.xhtml.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Sprawozdanie_Zarzadu_Global_Cosmed_SA.xhtml.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_Badania_Global_Cosmed_SA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_Badania_Global_Cosmed_SA_podpis.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_GC_o_dokonaniu_wyboru_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_GC_w_zakresie_powolania_i_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdan_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 231 476,00 195 594,00 51 736,00 45 468,00
II. Koszt własny sprzedanych wyrobów -160 211,00 -142 582,00 -35 808,00 -33 145,00
III. Koszty sprzedanych towarów i materiałów -1 185,00 -467,00 -265,00 -109,00
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 582,00 3 816,00 3 706,00 887,00
V. EBITDA* 24 940,00 12 345,00 5 574,00 2 870,00
VI. Zysk (strata) brutto 15 284,00 1 308,00 3 416,00 304,00
VII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 14 110,00 1 408,00 3 154,00 327,00
VIII. Całkowite dochody ogółem 14 110,00 1 408,00 3 154,00 327,00
IX. Średnia ważona akcji zwykłych 87 338 652,00 87 338 652,00 87 338 652,00 87 338 652,00
X. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,69 2,53 0,58 0,59
XI. Zysk (strata) netto na akcję (zł/euro) 0,16 0,02 0,04 0,00
XII. Rzeczowe aktywa trwałe 107 417,00 110 482,00 23 277,00 25 944,00
XIII. Aktywa z tytułu praw do użytkowania 6 379,00 6 511,00 1 382,00 1 529,00
XIV. Nieruchomości inwestycyjne 59,00 2 100,00 13,00 493,00
XV. Wartości niematerialne 45,00 68,00 10,00 16,00
XVI. Akcje i udziały w jednostkach powiązanych 165 611,00 165 611,00 35 887,00 38 890,00
XVII. Aktywa trwałe 273 132,00 278 261,00 59 187,00 65 343,00
XVIII. Zapasy 19 707,00 16 110,00 4 270,00 3 783,00
XIX. Należności z tytułu dostaw i usług 35 541,00 27 541,00 7 701,00 6 467,00
XX. Inne aktywa i pozostałe należności któtkoterminowe 3 334,00 1 232,00 722,00 289,00
XXI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 750,00 1 850,00 2 113,00 434,00
XXII. Aktywa obrotowe razem 68 332,00 46 733,00 14 806,00 10 973,00
XXIII. AKTYWA RAZEM 341 464,00 324 994,00 73 993,00 76 316,00
XXIV. Kapitał własny 235 345,00 221 235,00 50 998,00 51 951,00
XXV. Zobowiązania długoterminowe 35 784,00 34 095,00 7 754,00 8 006,00
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 70 335,00 69 664,00 15 241,00 16 359,00
XXVII. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 341 464,00 324 994,00 73 993,00 76 316,00
PRZELICZENIE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH
Wybrane dane finansowe za okres 1.01.2020 - 31.12.2020 roku i okres 1.01.2019 - 31.12.2019 roku roku zostały przeliczone na EURO wg następujących zasad:
I. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – wg kursu średniego NBP obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:
kurs na 31.12.2020 roku wynosił 1 EUR 4,6148
kurs na 31.12.2019 roku wynosił 1 EUR 4,2585
II. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – wg średnich kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku:
Średnia arytmetyczna średnich kursówna 31.12.2020 roku wyniosła: 4,4742
Średnia arytmetyczna średnich kursówna 31.12.2019 roku wyniosła: 4,3018
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2020_Jednostkowe sprawozdanie finansowe Global Cosmed SA.xhtml.xml2020_Jednostkowe sprawozdanie finansowe Global Cosmed SA.xhtml.xml
2020_Sprawozdanie Zarzadu Global Cosmed SA.xhtml.xml2020_Sprawozdanie Zarzadu Global Cosmed SA.xhtml.xml
2020_Sprawozdanie biegłego rewidenta z Badania_Global_Cosmed SA.xhtml2020_Sprawozdanie biegłego rewidenta z Badania_Global_Cosmed SA.xhtml
2020_Sprawozdanie biegłego rewidenta z Badania_Global_Cosmed SA_podpis.XAdES2020_Sprawozdanie biegłego rewidenta z Badania_Global_Cosmed SA_podpis.XAdES
Oswiadczenie RN GC o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtmlOswiadczenie RN GC o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.xhtml
Oswiadczenie RN GC w zakresie powolania i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtmlOswiadczenie RN GC w zakresie powolania i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2020.xhtmlOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2020.xhtml
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki