REKLAMA

FINTECH S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej FINTECH S.A.

2020-08-28 17:41
publikacja
2020-08-28 17:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-28
Skrócona nazwa emitenta
FINTECH S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej FINTECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Fintech S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło zawiadomienie z dnia 27 lipca 2020 roku w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od spółki pod firmą Prime Bit Studio Sp. z o.o. (Prime Bit Investments Sp. z o.o. zmiana nazwy w trakcie rejestracji w KRS), o następującej treści:

Działając imieniem Prime Bit Studio Sp. z o.o. (Prime Bit Investments Sp. z o.o. zmiana nazwy w trakcie rejestracji w KRS) , w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym informuję, iż w związku ze zrealizowaniem transakcji kupna w dniu 26.08.2020r. 3.902.546 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela spółki Fintech S.A. („Spółka”), zwiększył się udział Prime Bit Studio sp. z o.o. („Akcjonariusz”) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Umowa sprzedaży 3.902.546 (słownie: trzy miliony dziewięćset dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela, zawarta w dniu 26.08.2020 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem transakcji sprzedaży w dniu 26.08.2020 r. Prime Bit Studio Sp. z o.o. posiadała osobiście 0 akcji Spółki reprezentujących 0 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawo do oddania 0 głosów, tj. 0 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu transakcji sprzedaży w dniu 26.08.2020r. Prime Bit Studio Sp. z o.o. posiada 3.902.546 akcji Spółki reprezentujących około 5,34 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawa do oddania 3.902.546 głosów, tj. około 5,34 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie :

Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Brak jest takich głosów.

8. Łącznej suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przedmiotowe informacje zostały podane w pkt. 2 powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Kamil Wawruch Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Frankowiczu! Odzyskaj swoje pieniądze!

Frankowiczu! Odzyskaj swoje pieniądze!

Skuteczna pomoc, bez względu na to kiedy została zawarta Twoja umowa kredytu frankowego z bankiem.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki