REKLAMA

FIGENE: Zakończenie subskrypcji akcji serii L1 i L10

2021-07-02 15:56
publikacja
2021-07-02 15:56
Spółka FIGENE CAPITAL S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L1 oraz serii L10 Emitenta, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji serii L1 oraz serii L10 miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji serii L1: 26 listopada 2020 r. - 29 grudnia 2020 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji serii L10: 29 grudnia 2020 r. - 24 czerwca 2021 r.
2) Data przydziału akcji:
Objęcie akcji serii L1 oraz serii L10 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z tym Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji w rozumieniu art. 439 § 1 KSH. W dniach 29 grudnia 2020 r. i 24 czerwca 2021 r. Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. złożył oświadczenia o dojściu niniejszych emisji akcji do skutku i o wysokości objętego kapitału zakładowego.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna akcji serii L1 obejmowała nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej wynoszącej 0,20 zł za jedną akcję.
Subskrypcja prywatna akcji serii L10 obejmowała nie więcej niż 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L10 o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej wynoszącej 0,50 zł za jedną akcję.
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba akcji serii L1 oraz L10, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonych subskrypcji prywatnych zostało objętych 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L1 oraz 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L10 o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł.
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:
Akcje serii L1 w liczbie 2.500.000 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,20 zł za jedną akcję.
Akcje serii L10 w liczbie 200.000 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,50 zł za jedną akcję.
6a) Informacje o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych:
Zarówno akcje serii L1 w liczbie 2.500.000 oraz akcje serii L10 w liczbie 200.000 zostały pokryte wkładem pieniężnym.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oferta objęcia akcji serii L1 została skierowana do jednego podmiotu (osoby prawnej), z którym została podpisana umowy objęcia akcji serii L1.
Oferta objęcia akcji serii L10 została skierowana także do jednego podmiotu (osoby fizycznej), z którym została podpisana umowa objęcia akcji serii L10.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Z uwagi na fakt, że emisja akcji serii L1 oraz serii L10 została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji akcji serii L1 zawarto jedną umowę objęcia akcji jak również zawarto jedną umowę objęcia akcji w ramach subskrypcji akcji serii L10.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji serii L1 oraz serii L10 nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii L1 oraz serii L10 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L1 oraz serii L10:
Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L1 wynoszą 6.992 zł, natomiast zaliczone do kosztów emisji akcji serii L10 wynoszą 2.992 w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
– koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
– koszty promocji oferty: 0,00 zł,
– inne koszty, w tym koszty sporządzenia aktów notarialnych dla obu emisji 9.984 zł.

Podstawa Prawna:
§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki