REKLAMA

FERRO S.A.: Zawarcie porozumienia z Wiceprezesem Zarządu i złożenie przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

2020-01-23 12:51
publikacja
2020-01-23 12:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-23
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia z Wiceprezesem Zarządu i złożenie przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.)

Zarząd Ferro S.A. („Emitent”) informuje, że otrzymał od p. Vladimíra Šilda oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2020 r. Jako powód złożenia rezygnacji p. Šild wskazał zawarte z Emitentem oraz NOVASERVIS spol. s r.o. porozumienie, o którym mowa poniżej.

W dniu 23 stycznia 2020 r. Emitent zawarł z p. Vladimírem Šildem – Wiceprezesem Zarządu Emitenta oraz spółką zależną Emitenta - NOVASERVIS spol. s r.o. porozumienie na mocy którego p. Šild zobowiązał się do rezygnacji ze wszystkich funkcji pełnionych przez niego w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta (tj. Ferro S.A., NOVASERVIS spol. s r.o., Novaservis FERRO Group SRL, Novaservis FERRO SK s.r.o., FERRO Hungary Kft, Novaservis FERRO Bulgaria Ltd.) ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2020 r.
Jednocześnie na mocy zawartego porozumienia p. Šild zobowiązał się, że do dnia 30 czerwca 2020 r. będzie nadal wykonywał obowiązki dyrektora operacyjnego w NOVASERVIS spol. s r.o. oraz zapewni właściwe przekazanie swoich obowiązków następcom.
Nadto od dnia 1 lipca 2020 r. p. Šild będzie świadczył na rzecz Emitenta usługi doradcze związane m.in. ze wsparciem, koordynacją i nadzorem nad NOVASERVIS spol. s r.o., właściwym wdrożeniem w obowiązki swoich następców oraz wsparciem wszystkich projektów objętych Strategią F1 Grupy Kapitałowej Emitenta na lata 2019 – 2023.
Jednocześnie porozumienie przewiduje, iż p. Šild zostanie powołany z dniem 1 lipca 2020 roku na członka Rady Nadzorczej NOVASERVIS spol. s r.o.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-23 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu
2020-01-23 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki