REKLAMA
PIT 2023

FAST FINANCE S.A.: wyniki finansowe

2023-09-26 23:35
publikacja
2023-09-26 23:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FF_skonsolidowane_I_polrocze_2023_04.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_kapitalowej_-_I_polrocze_01.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze/2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody netto ze sprzedazy produktówm towarów i materiałów 775 721 1 476 361 168 160 317 996
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -517 306 18 671 013 -112 141 4 021 585
III. Zysk (strata) brutto -517 306 18 671 113 -112 141 4 021 607
IV. Zysk (strata) netto -517 306 18 557 360 -112 141 3 997 105
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 616 -741 735 5 553 -159 764
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -637 000 0 -137 205
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 25 616 -1 378 735 5 553 -296 968
IX. Aktywa razem 1 745 622 4 156 498 392 248 888 027
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 958 531 27 590 403 4 035 353 5 894 630
XI. Zobowiązania długoterminowe 523 541 8 816 906 117 642 1 883 713
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 434 990 18 773 497 3 917 711 4 010 917
XIII. Kapitał własny -16 212 909 -23 433 905 -3 643 105 -5 006 603
XIV. Kapitał zakładowy 1 000 000 -1 000 000 224 704 -213 648
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,41 14,85 -0,09 3,20
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,41 14,85 -0,09 3,20
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -12,97 -18,75 -2,91 -4,01
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -12,97 -18,75 -2,91 -4,01
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych
sprawozdaniem finansowym oraz za okresy porównywalne ustalane są na
podstawie kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Podstawowe
pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych
porównywalnych przeliczono na euro.


Poszczególne pozycje bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu –
kurs średni na dzień 30.06.2023 roku wynosił 4,4503; na dzień 30.06.2022
roku wynosił 4,6806 PLN


Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


Kurs średni w okresie 01.01.2023 – 30.06.2023 roku obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,6130 PLN.


Kurs średni w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 roku obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,6427 PLN.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
FF skonsolidowane I półrocze 2023_04.pdfFF skonsolidowane I półrocze 2023_04.pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy kapitałowej - I półrocze_01.pdfSprawozdanie zarządu z działalności Grupy kapitałowej - I półrocze_01.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-26 Tomasz Mihułka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki