REKLAMA

FAST FINANCE S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 23:09
publikacja
2021-11-29 23:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FF_skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q2021_29.11.2021_-_v.5_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedazy produktówm towarów i materiałów 4 573 4 403 1 003 991
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 287 243 282 55
III. Zysk (strata) brutto 2 411 130 529 29
IV. Zysk (strata) netto 1 869 130 410 29
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 -909 -6 -205
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -337 0 -74 0
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -365 -909 -80 -205
IX. Aktywa razem 4 114 8 447 888 1 866
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 444 51 346 9 161 11 343
XI. Zobowiązania długoterminowe 13 569 17 903 2 929 3 955
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 28 875 33 443 6 233 7 388
XIII. Kapitał własny -38 330 -42 899 -8 274 -9 477
XIV. Kapitał zakładowy 1 000 1 000 216 221
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,50 0,10 0,33 0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,50 0,10 0,33 0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -30,66 -34,32 -6,62 -7,58
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -30,66 -34,32 -6,62 -7,58
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych
sprawozdaniem finansowym oraz za okresy porównywalne ustalane są na
podstawie kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Podstawowe
pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych
porównywalnych przeliczono na euro.Poszczególne pozycje bilansu
przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
euro obowiązujących na ostatni dzień okresu – kurs średni na dzień
30.09.2021 roku wynosił 4,6329; na dzień 30.09.2020 roku wynosił 4,5268
PLN, kurs średni na dzień 31.12.2020 roku wynosił 4,6148 PLN.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


Kurs średni w okresie 01.01.2021 – 30.09.2021 roku obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,5585 PLN.


Kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.09.2020 roku obliczony jako
średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,4420 PLN.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
FF skonsolidowany raport kwartalny 3Q2021 29.11.2021 - v.5_sig.pdfFF skonsolidowany raport kwartalny 3Q2021 29.11.2021 - v.5_sig.pdf raport kwartalny III kw. 2021r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Tomasz Mihułka Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki