REKLAMA

FASING: wyniki finansowe

2021-11-29 12:38
publikacja
2021-11-29 12:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_2021_3_Raport.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
QSr_2021_3_Raport.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie finansowe wg MSR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 140 535 112 677 30 829 25 366
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 425 9 183 2 068 2 067
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 814 9 054 1 495 2 038
IV. Zysk (strata) netto grupy kapitalowej 5 927 6 465 1 300 1 455
V. Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli -190 1 979 -42 446
VI. Inne całkowite dochody 2 304 1 517 505 342
VII. Łączne całkowite dochody 8 231 7 982 1 806 1 797
VIII. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 7 387 5 046 1 620 1 136
IX. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli 844 2 936 185 661
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 751 11 480 1 481 2 584
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 725 -1 626 -1 914 -366
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 968 -10 724 -651 -2 414
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 942 -870 -1 084 -196
XIV. Aktywa razem 322 728 298 396 69 660 65 918
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 140 053 124 096 30 230 27 414
XVI. Zobowiązania długoterminowe 55 885 52 148 12 063 11 520
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 79 345 66 074 17 126 14 596
XVIII. Kapitał własny 182 579 174 300 39 409 38 504
XIX. Kapitał zakładowy 8 731 8 731 1 885 1 929
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 155 564 139 825 33 578 30 888
XXI. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 27 015 34 475 5 831 7 616
XXII. Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej 6 117 4 486 1 342 1 010
XXIII. Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli -190 1 979 -42 446
XXIV. Liczba akcji 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249
XXV. Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,97 1,03 0,65 0,23
XXVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,97 1,03 0,65 0,23
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 58,76 56,09 12,68 12,39
XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 58,76 56,09 12,68 12,39
XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,80 0,00 0,18
Skrócone Sprawozdanie finansowe wg Ustawy o Rachunkowości
XXX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 85 677 83 005 18 795 18 686
XXXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 091 7 364 1 775 1 658
XXXII. Zysk (strata) brutto 5 640 7 771 1 237 1 749
XXXIII. Zysk (strata) netto 5 092 6 660 1 117 1 499
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 384 16 607 523 3 739
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 095 -5 343 -1 118 -1 203
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 020 -9 985 -662 -2 248
XXXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 731 1 279 -1 257 288
XXXVIII. Aktywa razem 226 753 213 933 48 944 47 259
XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 611 92 274 22 796 20 384
XL. Zobowiązania długoterminowe 54 356 50 830 11 733 11 229
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 47 339 36 934 10 218 8 159
XLII. Kapitał własny 121 142 121 659 26 148 26 875
XLIII. Kapitał podstawowy 8 731 8 731 1 885 1 929
XLIV. Liczba akcji 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249
XLV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,64 2,14 0,36 0,48
XLVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,64 2,14 0,36 0,48
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 38,99 39,15 8,42 8,65
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 38,99 39,15 8,42 8,65
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,80 0,00 0,18
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 47 z dnia 2021-11-29 o treści:


Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa
FASING S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę
rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021
roku, opublikowanego przez Emitenta w dniu 25 listopada 2021 roku.


Korekta jest konsekwencją omyłki w prezentacji danych porównawczych:


1. W jednostkowym sprawozdaniu w zestawieniu zmian w kapitale własnym
zaprezentowano dane porównawcze za 3 miesiące kończące się 30 września
2020 roku zamiast za 2020 rok,


2. W skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych
zaprezentowano dane porównawcze za 2020 rok zamiast za 3 miesiące
kończące się 30 września 2020 roku.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że korekta nie ma wpływu na
rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1
stycznia do 30 września 2021 roku. W wyniku dokonania korekty zmianie
uległy wyłącznie ww. dane porównawcze. Wszelkie pozostałe informacje
oraz dane finansowe zawarte w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie
kwartalnym za III kwartał 2021 roku zostały przedstawione prawidłowo i
nie uległy zmianie w stosunku do informacji przekazanych w dniu 25
listopada 2021 roku.


Skorygowany rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał
2021 roku został opublikowany jako odrębny dokument.


Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim


Plik Opis
QSr_2021_3_Raport.pdfQSr_2021_3_Raport.pdf

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_2021_3_Raport.pdfQSr_2021_3_Raport.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2021-11-29 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2021-11-29 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu
2021-11-29 Piotr Neuman Dyrektor Finansowy - Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki