Kontrakt z firmą DTEK PAVLOGRADUGOL, PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY (Ukraina)

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-26
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Kontrakt z firmą DTEK PAVLOGRADUGOL, PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY (Ukraina)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż
w dniu dzisiejszym tj. 26 lutego 2020 roku, został podpisany przez Spółkę (drugą stronę kontraktu) kontrakt z firmą DTEK PAVLOGRADUGOL, PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY (Ukraina), który obowiązuje do 31.12.2021 roku. Przedmiotem kontraktu jest dostawa sprzętu górniczego, którego wykaz, charakterystyki techniczne, termin dostawy i ceny będą uzgadniane przez Strony w odpowiednich Specyfikacjach, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Cena sprzętu po podpisaniu przez Strony Specyfikacji na kolejną partię sprzętu jest stała i nie podlega zmianie. Ogólna wartość kontraktu będzie sumą wartości sprzętu dostarczonego zgodnie ze wszystkimi Specyfikacjami, które będą stanowiły nieodłączną część niniejszego kontraktu. Całkowita szacunkowa wartość kontraktu nie powinna przekroczyć 3.000.000,00 euro (trzy miliony euro). Walutą kontraktu i walutą płatności jest euro. Dostawa Sprzętu wg niniejszego kontraktu odbywać się będzie na warunkach DAP zgodnie z INCOTERMS-2010. W przypadku nie dotrzymania przez Sprzedającego terminów dostawy sprzętu, Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić Kupującemu karę w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonego w terminie towaru za każdy dzień naruszenia terminów dostawy lecz łącznie nie więcej niż 5% wartości nieterminowo dostarczonego sprzętu, a także zobowiązuje się pokryć poniesione przez Kupującego straty. W przypadku naruszenia przez Sprzedającego terminu remontu lub wymiany sprzętu zarówno przy odbiorze jak i w okresie obowiązywania gwarancji, Sprzedający zapłaci karę w wysokości 0,1% wartości nie wyremontowanego lub nie wymienionego sprzętu za każdy dzień zwłoki w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszego kontraktu, jednak łącznie nie więcej niż 5% wartości nie wyremontowanego lub nie wymienionego sprzętu. W przypadku nie dotrzymania przez Kupującego terminu płatności za sprzęt dostarczony w ramach niniejszego kontraktu, Kupujący ma obowiązek zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,5% od wartości nieterminowo opłaconego sprzętu, za każdy dzień takiego opóźnienia, lecz łącznie nie więcej niż 5% wartości sprzętu, który został nieterminowo zapłacony. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów i rozbieżności, które mogą powstać w trakcie realizacji niniejszego kontraktu w sposób polubowny. W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sposób polubowny, spory będą rozstrzygane przez Międzynarodowy Handlowy Sąd Arbitrażowy przy Izbie Handlowo - Przemysłowej Ukrainy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-26 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2020-02-26 Stanisław Śwituła Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.