REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2021-04-29 23:33
publikacja
2021-04-29 23:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1._sprawozdanie_z_badania_Energoinstal_2020-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Energoinstal_12.2020-sprawozdanie-roczne_2021_04_29.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Energoinstal_S.A._za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._List_Zarzadu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._oswiadczenie_Zarzadu_EI_o_wyborze.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6._oswiadczenie_RN_jedn_i_skon_i_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7._Oswiadczenie_Zarzadu_EI_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 18 052 36 045 4 035 8 379
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 832 -2 083 -1 527 -484
III. Zysk (strata) brutto -4 662 -2 014 -1 042 -468
IV. Zysk (strata) netto -4 662 -2 014 -1 042 -468
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 273 989 -508 230
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 731 704 1 504 164
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 509 -2 694 -561 -626
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 949 -1 001 436 -233
IX. Aktywa razem 61 760 71 669 13 383 16 830
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 443 25 597 4 430 6 011
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 410 11 774 2 039 2 765
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 033 13 823 2 391 3 246
XIII. Kapitał własny 41 317 46 072 8 953 10 819
XIV. Kapitał zakładowy 1 800 1 800 390 423
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,26 -0,11 -0,06 -0,03
XVII. Rozwodniona liczba akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,30 2,56 0,50 0,60
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł / EURO)
0,00 0,00 0,00 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. sprawozdanie z badania Energoinstal 2020-sig.pdf1. sprawozdanie z badania Energoinstal 2020-sig.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok
2. Energoinstal_12.2020-sprawozdanie-roczne 2021_04_29.pdf2. Energoinstal_12.2020-sprawozdanie-roczne 2021_04_29.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za 2020 rok.pdf3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za 2020 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za 2020 rok
4. List Zarządu_2020.pdf4. List Zarządu_2020.pdf List Prezesa Zarządu
5. oświadczenie Zarządu EI o wyborze.pdf5. oświadczenie Zarządu EI o wyborze.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok
6. oświadczenie RN jedn i skon i Komitet Audytu.pdf6. oświadczenie RN jedn i skon i Komitet Audytu.pdf Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej dotyczącej jednostkowego sprawozdania finansowego oraz z sprawozdania z działalności za 2020 rok
7. Oświadczenie Zarządu EI w sprawie rzetelności sporządzenia.pdf7. Oświadczenie Zarządu EI w sprawie rzetelności sporządzenia.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Michał Więcek Prezes Zarządu
2021-04-29 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Marek Królik Główny Księgowy Grupy Kapitałowej
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki