REKLAMA

ENAP: wyniki finansowe

2023-05-30 06:47
publikacja
2023-05-30 06:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SQ-I_kw.2023-sig.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ-Ikw.2023-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 260 7 259 1 757 1 562
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -138 -218 -29 -47
III. Zysk (strata) brutto -63 -290 -13 -62
IV. Zysk (strata) netto -126 -190 -27 -41
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 121 -1 489 451 -320
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 161 -4 35
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 53 -40 11 -9
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 157 -1 368 459 -294
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 532 29 137 6 102 6 263
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 913 9 398 1 692 2 020
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 373 1 359 294 292
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 425 5 591 1 160 1 202
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 619 19 739 4 410 4 243
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 935 3 935 842 846
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 676 722 19 676 722 19 676 722 19 676 722
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,16 0,02 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,05 1,00 0,22 0,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,01


Pozycje rachunku zysków i strat  oraz rachunku
przepływów pieniężnych zostały przeliczone zgodnie z średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP w ostatni dzień
każdego zakończonego miesiącaokresu, po kursie euro
4,7005 dla danych za okres kończący się w dniu 31.03.2023 r., oraz po
kursie euro 4,6472 dla danych za okres kończący się w dniu 31.03.2022 r.
Pozycje aktywów i pasywów oraz środki pieniężne na koniec okresu zostały
przeliczone zgodnie ze średnim kursem obowiązującym na dzień bilansowy
po kursie euro 4,6755 dla danych za okres I kwartału kończący się w dniu
31.03.2023 r. oraz po kursie euro 4,6899 na dzień 31 grudnia 2022 r.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostałe informacje SQ-I kw.2023-sig.pdfPozostałe informacje SQ-I kw.2023-sig.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 011 4 295 5 037
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 391 482 758
wartość firmy
- koszty zakończonych prac rozwojowych 4
2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 150 3 290 3 518
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 470 523 761
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 330 398 606
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 140 125 155
II. Aktywa obrotowe 24 521 27 225 24 100
1. Zapasy 3 360 2 421 7 776
2. Należności krótkoterminowe 7 552 13 472 6 224
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 7 552 13 472 6 224
3. Inwestycje krótkoterminowe 8 911 6 754 4 673
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 911 6 754 4 673
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 911 6 754 4 673
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 698 4 578 5 427
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 28 532 31 520 29 137
PASYWA
I. Kapitał własny 20 619 20 744 19 739
1. Kapitał zakładowy 3 935 3 935 3 935
2. Kapitał zapasowy 14 263 14 263 13 229
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 249 249 249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 105 105 105
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 192 2 412
6. Zysk (strata) netto -125 2 192 -190
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 913 10 776 9 398
1. Rezerwy na zobowiązania 1 078 1 516 1 052
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 62 67 90
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 505 838 492
a) długoterminowa 203 203 190
b) krótkoterminowa 302 635 302
1.3. Pozostałe rezerwy 511 611 469
długoterminowe
a) krótkoterminowe 511 611 469
2. Zobowiązania długoterminowe 1 373 1 404 1 359
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 373 1 404 1 359
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 425 7 849 5 591
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 5 425 7 849 5 591
3.2. Fundusze specjalne 138 21 151
4. Rozliczenia międzyokresowe 37 7 1 396
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 37 7 1 396
długoterminowe
a) krótkoterminowe 37 7 1 396
P a s y w a r a z e m 28 532 31 520 29 137
Wartość księgowa 20 619 20 744 19 739
Liczba akcji (w szt.) 19 676 722 19 676 722 19 676 722
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,05 1,05 1,00
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 36 905 23 578 29 900
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 36 905 23 578 29 900
- udzielonych gwarancji i poręczeń 36 905 23 578 29 900
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 36 905 23 578 29 900
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 260 7 259
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 177 7 220
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 083 39
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 265 6 553
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 275 6 530
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 990 23
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 995 706
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 1 164 1 023
V. Zysk (strata) ze sprzedaży -169 -317
VI. Pozostałe przychody operacyjne 151 124
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 31
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 151 93
VII. Pozostałe koszty operacyjne 119 25
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 119 25
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -137 -218
IX. Przychody finansowe 139 16
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 135 16
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 4
X. Koszty finansowe 64 88
Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
1. Inne 64 88
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto -62 -290
XII. Podatek dochodowy 63 -100
część bieżąca
a) część odroczona 63 -100
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto -125 -190
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 257 3 243
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 676 722 19 676 722
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,16
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 744 19 930 19 930
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 744 19 930 19 930
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 935 3 935 3 935
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 935 3 935 3 935
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 14 263 13 229 13 229
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 034
a) zwiększenia (z tytułu) 1 034
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 034
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 263 14 263 13 229
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 249 249 249
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 249 249 249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 105 105 105
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 105 105 105
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 192 2 412 2 412
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 192 2 412 2 412
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 192 2 412 2 412
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 2 412
- podział zysku -przekazanie na kapitał zapasowy 1 034
- przekazanie zysku na wypłatę dywidendy 1 378
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 192 0 2 412
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 192 2 412
6. Wynik netto -125 2 192 -190
a) zysk netto 2 192
b) strata netto 125 190
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 20 619 20 744 19 739
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20 619 20 744 19 739
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -125 -190
II. Korekty razem 2 246 -1 299
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 249 269
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -107 -10
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -31
4. Zmiana stanu rezerw -438 -241
5. Zmiana stanu zapasów -938 -2 885
6. Zmiana stanu należności 5 918 2 351
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 401 -2 671
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -37 1 919
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 121 -1 489
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 190
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 190
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -17 -29
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -17 -29
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -17 161
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 118 16
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
1. Inne wpływy finansowe 118 16
II. Wydatki -65 -56
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -54 -50
2. Odsetki -11 -6
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 53 -40
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 157 -1 368
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 157 -1 368
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 6 754 6 041
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 911 4 673
- o ograniczonej możliwości dysponowania 492 572
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SAQ-Ikw.2023-sig.pdfInformacja dodatkowa SAQ-Ikw.2023-sig.pdf INFORMACJA DODATKOWA
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki