DROP S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 14:00
publikacja
2020-06-30 14:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DROP_GK_MSSF_I_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -84 -71 -19 -16
III. Zysk _strata_ brutto -685 -209 -156 -49
IV. Zysk _strata_ netto -685 -209 -156 -49
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -61 -62 -14 -14
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -46 0 -11
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -61 -108 -14 -25
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 2611 2698 574 634
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 38493 37895 8456 8899
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 18 18 4 4
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 38474 37876 8452 8894
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego -35882 -35197 -7882 -8265
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 529 529 116 124
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 5287703 5287703 5287703 5287703
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR -0,13 -0,04 -0,03 -0,01
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR -0,13 -0,04 -0,03 -0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego -6,79 -6,66 -1,49 -1,56
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego -6,79 -6,66 -1,49 -1,56
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DROP_GK_MSSF_I_kwartal_2020.pdfDROP_GK_MSSF_I_kwartal_2020.pdf Skrocone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 GK DROP

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Marek Suchowolec Członek RN delegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Marek Suchowolec
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki