DROP S.A.: wyniki finansowe

2020-06-18 16:56
publikacja
2020-06-18 16:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
DROP_GK_SF_MSSF_31_12_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DROP_Sprawozdanie_Zarzadu_GK_DROP_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_DROP_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 0 4 0
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -21 108 -2214 -4 907 -519
III. Zysk _strata_ brutto -32 138 -8 309 -7 471 -1 947
IV. Zysk _strata_ netto -32 138 -9 396 -7 471 -2 202
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -313 100 -73 23
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -46 -247 -11 -58
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -359 -147 -83 -34
IX. Aktywa, razem 2 698 3 166 634 736
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 895 6 224 8 899 1 447
XI. Zobowiązania długoterminowe 18 17 4 4
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 37 876 6 207 8 894 1443
XIII. Kapitał własny -35 197 -3 058 -8 265 -711
XIV. Kapitał zakładowy 529 529 124 123
XV. Liczba akcji _w szt 5 287 703 5 287 703 5 287 703 5 287 703
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR -6,08 -1,78 -1,41 -0,42
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR -6,08 -1,78 -1,41 -0,42
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję -6,66 -0,58 -1,56 -0,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR -6,66 -0,58 -1,56 -0,13
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DROP_GK_SF_MSSF_31_12_2019.pdfDROP_GK_SF_MSSF_31_12_2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK DROP za 2019
DROP_Sprawozdanie_Zarzadu_GK_DROP_za_2019.pdfDROP_Sprawozdanie_Zarzadu_GK_DROP_za_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK DROP za 2019
Sprawozdanie_z_badania_GK_DROP_2019.pdfSprawozdanie_z_badania_GK_DROP_2019.pdf Sprawzdanie z badania sprawozdania GK DROP za 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-18 Marek Suchowolec Członek RN delegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Marek Suchowolec


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-18
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki