REKLAMA

DGA: wyniki finansowe

2022-09-30 17:36
publikacja
2022-09-30 17:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_DGA_2022_06_30_final-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarządu_I_pólrocze_2022-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_DGA_30.06.2022_JZP_RAPORT_Z__PRZEGLADU_MSR_34.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_DGA_30.06.2022_JZP_RAPORT_Z__PRZEGLADU_MSR_34.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto z działalności podstawowej 4 891 3 646 1 053 802
II. Zysk / Strata z działalności operacyjnej -44 40 -9 9
III. Zysk / Strata brutto 1 104 1 949 238 429
IV. Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej 909 1 486 196 327
V. Zysk / Strata netto dla akcjonariuszy 866 1 517 187 334
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 490 440 106 97
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 658 -376 142 -83
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 -2 -1 0
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 1 144 62 246 14
X. Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 0,77 1,34 0,17 0,29
Dane bilansowe z 2022 r. prezentowane są na dzień 30-06-2022 r.,
natomiast dane bilansowe za 2021 r. prezentowana są na dzień
31-12-2021 r.
XI. Aktywa razem 39 216 32 420 8 378 7 049
XII. Zobowiązania razem 21 111 14 616 4 510 3 178
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 521 1 259 325 274
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 19 590 13 357 4 185 2 904
XV. Kapitał własny 18 105 17 804 3 868 3 871
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 17 997 17 740 3 845 3 857
XVII. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 932 1 966
XVIII. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 15,92 15,70 3,40 3,41
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. Przychody netto z działalności podstawowej 4 730 3 609 1 019 794
XXI. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -187 8 -40 2
XXII. Zysk/Strata brutto 925 1 833 199 403
XXIII. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 742 1 378 160 303
XXIV. Zysk/Strata netto ogółem 742 1 378 160 303
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 412 600 89 132
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 278 -439 60 -97
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 -2 -1 0
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 686 159 148 35
XXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 0,66 1,22 0,14 0,27
Dane bilansowe z 2022 r. prezentowane są na dzień 30-06-2022 r., natomiast dane bilansowe za 2021 r. prezentowana są na dzień 31-12-2021 r.
XXX. Aktywa razem 38 067 31 413 8 133 6 830
XXXI. Zobowiązania razem 21 006 14 486 4 488 3 150
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 1 521 1 259 325 274
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 485 13 227 4 163 2 876
XXXIV. Kapitał własny 17 061 16 927 3 645 3 680
XXXV. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 932 1 966
XXXVI. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 15,09 14,98 3,22 3,26

*Zysk/Strata
podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty 
netto przypadającego na akcjonariuszy
Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji
występujących w ciagu roku obrotowego.


**Wartość
księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału
własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK DGA_2022_06_30_final-sig-sig.pdfGK DGA_2022_06_30_final-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DGA S.A.
zawierające jednostkowe sprawozdanie finansowe DGA S.A za I półrocze
2022r.
Sprawozdanie_Zarządu_I_półrocze_2022-sig-sig.pdfSprawozdanie_Zarządu_I_półrocze_2022-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DGA S.A
SSF DGA 30.06.2022_JZP_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_MSR_34.pdfSSF DGA 30.06.2022_JZP_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_MSR_34.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej DGA S.A.
JSF DGA 30.06.2022_JZP_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_MSR_34.pdfJSF DGA 30.06.2022_JZP_RAPORT_Z _PRZEGLĄDU_MSR_34.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego DGA S.A

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu
2022-09-30 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki