REKLAMA

DECORA: wyniki finansowe

2021-08-27 07:16
publikacja
2021-08-27 07:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_DECORA_sprawozdanie_finansowe_Ipolrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_DECORA_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Ipolrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Decora_SA_raport_przeglad_MSSF_sprawozdanie_skrocone-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2021-08/Decora-SA-raport-przeglad-MSSF-sprawozdanie-skrocone-sig-sig_202108271169456626.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Skonsolidowane dane:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 234 205 165 374 51 506 37 235
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 95 004 64 637 20 893 14 554
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 45 932 27 541 10 101 6 201
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 49 670 28 244 10 923 6 359
V. EBITDA 55 921 33 868 12 298 7 626
VI. Zysk (strata) brutto 48 921 27 618 10 759 6 218
VII. Zysk (strata) netto 40 033 22 601 8 804 5 089
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 529 36 740 5 614 8 272
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 939) (3 827) (2 845) (862)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 212) (28 715) (1 146) (6 465)
XI. Przepływy pieniężne netto – razem 7 378 4 198 1 623 945
XII. Aktywa / Pasywa razem 291 986 212 919 64 587 47 676
XIII. Aktywa trwałe 125 022 105 099 27 655 23 533
XIV. Aktywa obrotowe 166 964 107 820 36 932 24 142
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 207 912 153 756 45 990 34 428
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 203 59 163 18 847 13 247
XVII. Zobowiązania długoterminowe 2 824 3 775 625 845
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 81 249 55 388 17 972 12 402
XIX. Liczba akcji 10 547 063 10 547 063 10 547 063 10 547 063
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 3,80 2,14 0,83 0,48
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 19,71 14,58 4,36 3,26
Jednostkowe dane:
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 224 689 157 116 49 413 35 376
XXIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 89 433 58 570 19 668 13 188
XXIV. Zysk (strata) ze sprzedaży 42 153 23 122 9 270 5 206
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 46 070 24 002 10 132 5 404
XXVI. EBITDA 51 803 29 669 11 392 6 680
XXVII. Zysk (strata) brutto 45 320 23 313 9 967 5 249
XXVIII. Zysk (strata) netto 37 008 19 019 8 139 4 282
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 569 34 293 4 963 7 721
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 009) (3 787) (2 641) (853)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 134) (29 494) (1 349) (6 641)
XXXII. Przepływy pieniężne netto – razem 4 427 1 013 974 228
XXXIII. Aktywa / Pasywa razem 265 945 186 313 58 827 41 718
XXXIV. Aktywa trwałe 112 508 94 941 24 887 21 259
XXXV. Aktywa obrotowe 153 437 91 372 33 940 20 460
XXXVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 177 809 120 838 39 331 27 057
XXXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 88 136 65 475 19 496 14 661
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 5 175 7 066 1 145 1 582
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 82 960 58 409 18 351 13 079
XL. Liczba akcji 10 547 063 10 547 063 10 547 063 10 547 063
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 3,51 1,80 0,77 0,41
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 16,86 11,46 3,73 2,57
Dane ze skonsolidowanego bilansu na 31.12.2020:
XLIII. Aktywa / Pasywa razem 248 329 53 811
XLIV. Aktywa trwałe 116 210 25 182
XLV. Aktywa obrotowe 132 118 28 629
XLVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 188 675 40 885
XLVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 059 13 231
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe 3 430 743
XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe 56 224 12 183
L. Liczba akcji 10 547 063 10 547 063
LI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 5,37 1,20
LII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 17,89 3,88
Dane z jednostkowego bilansu na 31.12.2020:
LIII. Aktywa / Pasywa razem 226 993 49 188
LIV. Aktywa trwałe 104 669 22 681
LV. Aktywa obrotowe 122 324 26 507
LVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 161 098 34 909
LVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 895 14 279
LVIII. Zobowiązania długoterminowe 6 777 1 469
LIX. Zobowiązania krótkoterminowe 59 118 12 810
LX. Liczba akcji 10 547 063 10 547 063
LXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 5,59 1,25
LXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 15,27 3,31
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK DECORA_sprawozdanie finansowe_Ipółrocze_2021.pdfGK DECORA_sprawozdanie finansowe_Ipółrocze_2021.pdf GK DECORA sprawozdanie finansowe Ipółrocze 2021
GK DECORA_sprawozdanie z działalności_Ipółrocze_2021.pdfGK DECORA_sprawozdanie z działalności_Ipółrocze_2021.pdf GK DECORA sprawozdanie z dzialalnosci Ipółrocze 2021
Decora SA raport przeglad MSSF sprawozdanie skrocone-sig-sig.pdfDecora SA raport przeglad MSSF sprawozdanie skrocone-sig-sig.pdf DECORA SA raport z przeglądu skróconego Ipółrocze 2021
GK Decora SA raport przeglad MSSF sprawozdanie skrocone-sig-sig.pdfGK Decora SA raport przeglad MSSF sprawozdanie skrocone-sig-sig.pdf GK DECORA raport z przegladu skróconego Ipółrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Waldemar Osuch Prezes Zarządu
2021-08-27 Artur Hibner Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki