REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: wyniki finansowe

2022-11-15 15:35
publikacja
2022-11-15 15:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CZT_Skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_spr._fin._3Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CZT_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_spr._fin._3Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Wybrane jednostkowe dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży 590 298 126 65
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (110) (709) (24) (155)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (249) (831) (53) (182)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (240) (1 679) (51) (368)
V. Całkowite dochody ogółem (240) (1 679) (51) (368)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - - - -
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - - - -
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
IX. Przepływy pieniężne netto razem - - - -
X. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,00 -0,02 0,00 0,00
XI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) 0,00 -0,02 0,00 0,00
XII. Na dzień 30 września 2022 Na dzień 30 września 2021 Na dzień 30 września 2022 Na dzień 30 września 2021
XIII. Aktywa razem 186 474 184 908 38 292 39 912
XIV. Kapitały własne 156 619 156 992 32 162 33 887
XV. Zobowiązania 29 855 27 916 6 130 6 025
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
XVI. Przychody ze sprzedaży 5 108 22 329 1 090 4 898
XVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 099) 3 366 (448) 738
XVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (10 390) 332 (2 216) 73
XIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (10 232) 2 131 (2 183) 467
XX. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (10 232) 2 131 (2 183) 467
XXI. Całkowite dochody ogółem (10 232) 2 131 (2 183) 467
XXII. Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej (10 232) 2 131 (2 183) 467
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 113 9 976 2 157 2 188
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 066 13 477 3 427 2 956
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (30 180) (5 468) (6 438) (1 200)
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem (4 001) 17 985 (853) 3 945
XXVII. Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,14 0,03 -0,03 0,01
XXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych / EUR) -0,14 0,03 -0,03 0,01
XXIX. Na dzień 30 września 2022 Na dzień 30 września 2021 Na dzień 30 września 2022 Na dzień 30 września 2021
XXX. Aktywa razem 265 905 273 057 54 603 58 939
XXXI. Kapitały własne 143 746 130 878 29 518 28 250
XXXII. Kapitały własne przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 143 746 130 878 29 518 28 250
XXXIII. Zobowiązania 122 159 142 179 25 085 30 689
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2022.pdfCZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2022.pdf CZT Skonsolidowany raport kwartalny 3Q 2022
CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2022.pdfCZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2022.pdf CZT Śródroczne skrócone jednostkowe spr. fin. 3Q 2022
CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2022.pdfCZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2022.pdf CZT Śródroczne skrócone skonsolidowane spr. fin. 3Q 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki