REKLAMA

CPD S.A.: wyniki finansowe

2021-05-27 19:38
publikacja
2021-05-27 19:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_I_Kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. I. Przychody ze sprzedaży netto 4 826 4 903 1 061 1 134
II. II. Zysk /strata z działalności operacyjnej 23 173 7 789 5 094 1 802
III. III. Zysk /strata przed opodatkowaniem 21 662 790 4 762 183
IV. IV. Zysk /strata netto 21 115 -451 4 641 -104
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 252 -856 935 -198
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 261 43 588 2 695 10 084
VII. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 295 -4 297 -285 -994
VIII. VII. Przepływy pieniężne netto, razem 15 218 38 435 3 345 8 892
IX. IX. Zysk /strata netto na akcję 1,19 -0,02 0,26 0,00
X. X. Rozwodniony zysk /strata na akcję 1,19 -0,02 0,26 0,00
XI. 03.2021 12.2020 03.2021 12.2020
XII. XI. Aktywa razem 463 534 472 346 99 464 102 355
XIII. XII. Zobowiązania razem 157 446 187 298 33 785 40 586
XIV. XIII. Zobowiązania długoterminowe 30 761 27 626 6 601 5 986
XV. XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 126 685 159 672 27 184 34 600
XVI. XV. Kapitał własny 306 088 285 048 65 680 61 768
XVII. XVI. Kapitał zakładowy 2 637 2 637 566 571


Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z
rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kwartalnego kursu
średnioważonego ogłaszanego przez NBP, tj. za pierwszy kwartał 2021 roku
- 4,5493 PLN/EUR (za pierwszy kwartał 2020 roku - 4,3226 PLN/EUR).Pozycje
sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez
NBP obowiązującego na 31 marca 2021 r., który wynosił 4,6603 PLN/EUR i
na 31 grudnia 2020 r., który wynosił 4,6148 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport I Kwartał 2021.pdfRaport I Kwartał 2021.pdf Rapoart Kwartalny za I kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Colin Kingsnorth Prezes Zarządu
2021-05-27 John Purcell Członek Zarządu
2021-05-27 Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu
2021-05-27 Iwona Makarewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki