REKLAMA

COMPERIA.PL S.A.: wyniki finansowe

2020-11-05 17:16
publikacja
2020-11-05 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT-COMPERIA_Q3_2020_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 951 19 573 3 816 4 543
II. EBITDA 1 090 906 245 210
III. Zysk na działalności operacyjnej 306 138 69 32
IV. Zysk brutto 263 84 59 20
V. Zysk netto 658 149 148 35
VI. Całkowite dochody ogółem 658 149 148 35
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 026 1 572 231 365
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -974 -1 631 -219 -379
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 616 -957 139 -222
X. Zmiana stanu środków pieniężnych 668 -1 016 150 -236
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,19 0,04 0,04 0,01
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,19 0,04 0,04 0,01
XIII. Stan na dzień 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 30.09.2019
XIV. Aktywa razem 15 369 14 513 3 395 3 318
XV. Rzeczowe aktywa trwałe 949 1 173 210 268
XVI. Należności krótkoterminowe 3 592 4 661 794 1 066
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 654 4 373 1 028 1 000
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 268 577 59 132
XIX. Kapitał własny 10 448 9 562 2 308 2 186
XX. Kapitał podstawowy 351 351 78 80
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT-COMPERIA Q3_2020 FINAL.pdfRAPORT-COMPERIA Q3_2020 FINAL.pdf RAPORT-COMPERIA Q3_2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-05 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
2020-11-05 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki