COMPERIA.PL S.A.: wyniki finansowe

2019-09-27 17:35
publikacja
2019-09-27 17:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HY_-CPL_2019_-FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HY2019_sprawozdanie_zarzadu_FINAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Comperia.pl_GK_raport_z_przegladu_30.06.2019_(6).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Comperia.pl_raport_z_przegladu_30.06.2019_(5).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 231 13 715 3 086 3 235
II. Zysk na działalności operacyjnej 46 -280 11 -66
III. Zysk na działalności operacyjnej przed amortyzacją (EBITDA) 541 1 885 126 445
IV. Zysk brutto 4 -462 1 -109
V. Zysk netto 70 -467 16 -110
VI. Całkowite dochody ogółem 70 -467 16 -110
VII. Aktywa razem 14 433 17 534 3 394 4 020
VIII. Rzeczowe aktywa trwałe 6 350 110 1 493 25
IX. Należności krótkoterminowe 4 162 5 686 979 1 304
X. Zobowiązania krótkoterminowe 4 289 7 913 1 009 1 814
XI. Zobowiązania długoterminowe 698 1 086 164 249
XII. Kapitał własny 9 446 8 535 2 221 1 957
XIII. Kapitał podstawowy 349 216 82 49
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 572 -472 367 -111
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 114 -633 -260 -149
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -645 2 504 -150 591
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych -187 1 399 -44 330
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 -0,64 0,00 -0,15
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 -0,64 0,00 -0,15


EBITDA - oznacza zysk
operacyjny powiększony o amortyzację i skorygowany o wartość odpisów
aktualizujących na wartości niematerialne.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
HY -CPL_2019 -FINAL.pdfHY -CPL_2019 -FINAL.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
HY2019_sprawozdanie zarządu_FINAL.pdfHY2019_sprawozdanie zarządu_FINAL.pdf Skonsolidowane sprawozdanie zarzadu
Comperia.pl GK raport z przeglądu 30.06.2019 (6).pdfComperia.pl GK raport z przeglądu 30.06.2019 (6).pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Comperia.pl raport z przeglądu 30.06.2019 (5).pdfComperia.pl raport z przeglądu 30.06.2019 (5).pdf Raport z przeglądu jednostkowego srpawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-27 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
2019-09-27 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki