REKLAMA

COMARCH: wyniki finansowe

2022-05-20 17:26
publikacja
2022-05-20 17:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_1_2022_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
QSr_1_2022_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 416 344 383 979 89 590 83 983
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 816 46 228 9 213 10 111
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 43 356 39 468 9 329 8 632
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 32 439 26 078 6 980 5 704
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 110 713 112 518 23 824 24 610
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 569 -111 751 1 414 -24 442
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 833 7 251 -4 483 1 586
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 96 449 8 018 20 754 1 754
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 3,99 3,21 0,86 0,70
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 3,99 3,21 0,86 0,70
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 271 038 256 796 58 323 56 166
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 912 28 310 2 994 6 192
XIV. Zysk (strata) brutto 14 945 28 699 3 216 6 277
XV. Zysk (strata) netto 9 362 24 487 2 015 5 356
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 78 959 97 151 16 991 21 249
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 916 -133 761 197 -29 256
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 599 14 977 -1 850 3 276
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem 71 276 -21 633 15 337 -4 732
XX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
XXI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,74 10,26 1,67 2,24
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 7,74 10,26 1,67 2,24
XXIII. KAPITAŁY 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XXIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 1 221 973 1 185 912 262 649 257 841
XXV. Kapitał własny (jednostki dominującej) 1 021 827 1 018 093 219 630 221 353


Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:Średnia
arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres
01.01-31.03.2022 r.: 4,6472


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres 01.01-31.03.2021 r.: 4,5721


Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni
kurs NBP z ostatniego dnia okresu:


31.03.2022 r.: 4,6525


31.12.2021 r.: 4,5994


Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na
koniec 3 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 1 2022 jednostkowy.pdfQSr 1 2022 jednostkowy.pdf QSr 1 2022 jednostkowy.pdf
QSr 1 2022 skonsolidowany.pdfQSr 1 2022 skonsolidowany.pdf QSr 1 2022 skonsolidowany.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-20 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2022-05-20 Iwona Kasprzyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki