36,8000 zł
1,52% 0,5500 zł
Ciech SA (CIE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_CIECH_za_III_kwartaly_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Extended_consolidated_quaterly_report_of_the_CIECH_Group_for_the_three_quarters_of_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży 2 745 488 2 701 906 637 211 635 219
II. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 170 607 286 608 39 597 67 382
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 129 438 262 736 30 042 61 769
IV. Zysk/(strata) netto za rok obrotowy 81 271 199 724 18 862 46 955
V. Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 82 063 199 335 19 046 46 864
VI. Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących (792) 389 (184) 91
VII. Inne całkowite dochody netto (24 225) 16 634 (5 622) 3 911
VIII. Całkowite dochody ogółem 57 046 216 358 13 240 50 866
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 239 419 352 769 55 568 82 936
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (256 881) (468 070) (59 621) (110 043)
XI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (8 380) (207 606) (1 945) (48 808)
XII. Przepływy pieniężne netto razem (25 842) (322 907) (5 998) (75 915)
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,56 3,78 0,36 0,89
XIV. Aktywa razem 4 894 788 4 822 132 1 119 167 1 121 426
XV. Zobowiązania długoterminowe 1 974 679 1 636 755 451 500 380 641
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 963 936 1 286 250 220 399 299 128
XVII. Kapitał własny razem 1 956 173 1 899 127 447 268 441 657
XVIII. Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 1 956 587 1 898 839 447 363 441 590
XIX. Udziały niekontrolujące (414) 288 (95) 67
XX. Kapitał akcyjny 287 614 287 614 65 761 66 887
Dane jednostkowe
XXI. Przychody netto ze sprzedaży 1 796 779 1 787 413 417 022 420 222
XXII. Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej 17 729 117 157 4 115 27 544
XXIII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (3 316) 92 193 (770) 21 675
XXIV. Zysk / (strata) netto za okres (9 330) 72 449 (2 165) 17 033
XXV. Inne całkowite dochody netto (2 927) (3 248) (679) (764)
XXVI. Całkowite dochody ogółem (12 257) 69 201 (2 844) 16 269
XXVII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (5 434) 15 259 (1 261) 3 587
XXVIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (31 003) (125 129) (7 196) (29 418)
XXIX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 48 606 (196 605) 11 281 (46 222)
XXX. Przepływy pieniężne netto razem 12 169 (306 475) 2 824 (72 053)
XXXI. Aktywa razem 4 076 187 3 927 454 931 998 913 362
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 1 669 334 1 393 685 381 684 324 113
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 016 409 1 131 068 232 396 263 039
XXXIV. Kapitał własny razem 1 390 444 1 402 701 317 918 326 210
XXXV. Kapitał akcyjny 287 614 287 614 65 761 66 887


Dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
(punkty XIV - XX) oraz dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej
(punkty XXXI - XXXV) prezentowane są na dzień 30.09.2019 roku oraz na
dzień 31.12.2018 roku. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
zostały przeliczone po średnim kursie EUR ogłoszonym na dzień bilansowy
przez NBP, który na dzień 30.09.2019 roku wyniósł 4,3736 PLN, na dzień
31.12.2018 roku 4,3000 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z zysków
lub strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały
na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień każdego miesiąca, tj. od
stycznia do września. Dla prezentowanego okresu sprawozdawczego jest to
kurs 4,3086 PLN, a dla danych porównywalnych 4,2535 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy CIECH za III kwartały 2019 roku.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy CIECH za III kwartały 2019 roku.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy CIECH za III kwartały 2019 roku
Extended consolidated quaterly report of the CIECH Group for the three quarters of 2019.pdfExtended consolidated quaterly report of the CIECH Group for the three quarters of 2019.pdf Extended consolidated quarterly report of the CIECH Group for the three quarters of 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu CIECH Spółka Akcyjna
2019-11-19 Mirosław Skowron Członek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna
2019-11-19 Katarzyna Rybacka Główny Księgowy CIECH Spółka Akcyjna
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.