REKLAMA
JUŻ JUTRO

CI GAMES S.E.: wyniki finansowe

2023-05-30 07:59
publikacja
2023-05-30 07:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKCIGames_Raport_kwartalny_1Q_2023_30.05.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 838 12 911 2 093 2 778
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -589 4 191 -125 902
III. Zysk (strata) brutto -773 5 049 -164 1 086
IV. Zysk (strata) netto -537 4 124 -114 887
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 058 12 391 1 927 2 666
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 882 -15 669 -4 868 -3 372
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 196 -43 3 233 -9
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 372 -3 321 292 -715
IX. Aktywa trwałe 179 248 158 466 38 338 33 893
X. Aktywa obrotowe 19 169 20 795 4 100 4 448
XI. Aktywa razem 198 417 179 261 42 438 38 340
XII. Kapitał własny 142 149 142 217 30 403 30 417
XIII. Kapitał zakładowy 1 829 1 829 391 391
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 268 37 044 12 035 7 923
XV. Zobowiazania długoterminowe 3 935 4 644 842 993
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 52 333 32 400 11 193 6 930
XVII. Liczba akcji w tys szt 182 943 182 943 182 943 182 943
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,00 0,02 0,00 0,00
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/d n/d
DANE jednostkowe
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 300 11 237 1 766 2 418
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -256 4 354 -54 937
XXII. Zysk (strata) brutto -386 5 230 -82 1 125
XXIII. Zysk (strata) netto -292 4 135 -62 890
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 189 10 388 1 317 2 235
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 041 -13 112 -4 902 -2 821
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 196 -43 3 233 -9
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 656 -2 767 -352 -595
XXVIII. Aktywa trwałe 189 320 167 922 40 492 35 805
XXIX. Aktywa obrotowe 19 149 22 969 4 096 4 898
XXX. Aktywa razem 208 469 190 891 44 588 40 703
XXXI. Kapitał własny 140 284 140 121 30 004 29 877
XXXII. Kapitał zakładowy 1 829 1 829 391 390
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68 185 50 770 14 583 10 825
XXXIV. Zobowiazania długoterminowe 3 933 4 638 841 989
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 64 252 46 132 13 742 9 836
XXXVI. Liczba akcji w tys szt 182 943 182 943 182 943 182 943
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,00 0,02 0,00 0,00
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/d n/d
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKCIGames_Raport kwartalny 1Q 2023_30.05.2023.pdfGKCIGames_Raport kwartalny 1Q 2023_30.05.2023.pdf Kwartalny raport okresowy CI Games S.E. za I kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2023-05-30 David Broderick Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki