REKLAMA

CI GAMES S.A.: wyniki finansowe

2017-05-24 07:29
publikacja
2017-05-24 07:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_CI_Games_za_I_kwartal_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2017-05-24
CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CI GAMES S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
+48 22 718 35 00 +48 22 718 35 01
(telefon) (fax)
info@cigames.com www.cigames.com
(e-mail) (www)
118-15-85-759 017186320
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 281 7 724 765 1 773
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 513 -1 081 -1 285 -248
III. Zysk (strata) brutto -6 436 -1 011 -1 501 -232
IV. Zysk (strata) netto -5 916 -1 502 -1 379 -345
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 206 2 101 -4 478 482
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 828 -8 193 -1 825 -1 881
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 452 7 118 2 437 1 634
VIII. Przepływy pieniężne netto RAZEM -16 582 1 026 -3 866 235
IX. Aktywa trwałe 91 872 75 921 21 772 17 787
X. Aktywa obrotowe 32 562 20 450 7 716 4 791
XI. Aktywa RAZEM 124 434 96 371 29 488 22 578
XII. Kapitał własny 77 709 73 695 18 415 17 265
XIII. Kapitał zakładowy 1 501 1 391 356 326
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 725 22 676 11 073 5 313
XV. Zobowiązania długoterminowe 2 969 2 746 704 643
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 43 756 19 930 10 369 4 669
XVII. Pasywa RAZEM 124 434 96 371 29 488 22 578
XVIII. Liczba akcji (w tys. sztuk) 150 150 13 914 150150 13 914
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 -0,11 -0,01 -0,02
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,52 5,30 0,12 1,24
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) n/a n/a n/a n/a
DANE JEDNOSTKOWE
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 375 7 774 787 1 785
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 699 -144 -396 -33
XXIV. Zysk (strata) brutto -2 610 -73 -609 -17
XXV. Zysk (strata) netto -2 116 -559 -493 -128
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 117 1 485 -1 892 341
XXVII. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -7 844 -8 215 -1 829 -1 886
XXVIII. Przepływy netto z działalności finansowej 10 322 7 118 2 407 1 634
XXIX. Przepływy pieniężne netto RAZEM -5 639 388 -1 314 89
XXX. Aktywa trwałe 95 791 80 029 22 700 18 749
XXXI. Aktywa obrotowe 31 518 17 221 7 469 4 035
XXXII. Aktywa RAZEM 127 309 97 250 30 169 22 784
XXXIII. Kapitał własny 80 707 72 099 19 126 16 891
XXXIV. Kapitał zakładowy 1 501 1 391 356 326
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 602 25 151 11 044 5 892
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 2 969 2 746 704 643
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 43 633 22 405 10 340 5 249
XXXVIII. Pasywa RAZEM 127 309 97 250 30 169 22 784
XXXIX. Liczba akcji (w tys. sztuk) 150 150 13 914 150 150 13 914
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w tys. zł/ EUR) -0,01 -0,04 0,00 -0,01
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,54 5,18 0,13 1,21
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) n/a n/a n/a n/a
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny CI Games za I kwartał 2017.pdfSkonsolidowany raport kwartalny CI Games za I kwartał 2017.pdf Skonsolidowany raport kwartalny CI Games za I kwartał 2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-24 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
2017-05-24 Monika Rumianek Członek Zarządu Emitenta
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~zibi
dlaczego media tak i wszelkie informacje zgnojyly te spolke
~cieslik
Bo wiedzą dziennikarska jest jak kałuża. Szeroka i bardzo płytka.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki