21,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_CDRL_za_okres_01.01_-_30.09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 380695 183391 88357 43115
II. Zysk z działalności operacyjnej 12299 17084 2855 4017
III. Zysk brutto 8401 17535 1950 4122
IV. Zysk netto 6368 14133 1478 3323
V. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej 7188 14133 1668 3323
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5503 4039 1277 949
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 800 -13327 186 -3133
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3389 5498 786 1293
IX. Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 9727 -2768 2258 -651
X. Aktywa razem 365608 164093 83594 38417
XI. Zobowiązania długoterminowe 87021 15365 19897 3597
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 179634 63129 41072 14779
XIII. Kapitał własny ogółem 98953 85599 22625 20040
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 97037 85599 22187 20040
XV. Kapitał podstawowy 3027 3027 692 709
XVI. Liczba akcji (szt.) 6054544 6054544 6054544 6054544
XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) 0 0 0 0
XVIII. Zysk na akcję (PLN/EUR) 1,19 2,33 0,28 0,55
XIX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) 1,19 2,33 0,28 0,55
XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 16,03 14,14 3,66 3,31
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 16,03 14,14 3,66 3,31
WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.
XXII. Przychody ze sprzedaży 183000 168585 42473 39635
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej 12185 13061 2828 3071
XXIV. Zysk brutto 12806 16711 2972 3929
XXV. Zysk netto 11301 14244 2623 3349
XXVI. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej 11301 14244 2623 3349
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -12809 -3151 -2973 -741
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2064 -6628 -479 -1558
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 19506 5498 4527 1293
XXX. Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4669 -3259 1084 -766
XXXI. Aktywa razem 206546 160052 47226 37471
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 36221 14907 8282 3490
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 78073 67257 17851 15746
XXXIV. Kapitał własny ogółem 92252 77887 21093 18235
XXXV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 92252 77887 21093 18235
XXXVI. Kapitał podstawowy 3027 3027 692 709
XXXVII. Liczba akcji (szt.) 6054544 6054544 6054544 6054544
XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) 0 0 0 0
XXXIX. Zysk na akcję (PLN/EUR) 1,87 2,35 0,43 0,55
XL. Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) 1,87 2,35 0,43 0,55
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 15,24 12,86 3,48 3,01
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 15,24 12,86 3,48 3,01


Wybrane dane finansowe dotyczące skosolidowanego bilansu prezentowane są
na dzień 30 września 2019 i 30 września 2018.Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostaly przeliczone po kursie 4,3736
PLN/EUR (na dzień 30 września 2019 roku) oraz 4,2714 PLN/EUR (na dzień
30 września 2018 roku), które tozostały ogłoszone przez NBP na dzień
bilansowy.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3086 PLN/EUR (na
dzień 30 września 2019 roku) oraz 4,2535 PLN/EUR (a dzień 30 września
2018 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w
ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL za okres 01.01 - 30.09.2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL za okres 01.01 - 30.09.2019.pdf Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 30 września 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Marek Dworczak Prezes Zarządu
2019-11-29 Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.