REKLAMA
WAŻNE

CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

2023-08-30 17:16
publikacja
2023-08-30 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_CD_PROJEKT_za_1H_2023.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_CD_PROJEKT_za_1H_2023.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Condensed_interim_consolidated_financial_statement_of_the_CD_PROJEKT_Group_H1_2023.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CDPR_H1_2023_REPORT_PL_S.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CDPR_H1_2023_REPORT_PL_S.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Management_Board_report_on_CD_PROJEKT_Group_activities_in_H1_2023.120.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CDP_PSF_2023-08-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CDP_PSF_2023-08-30_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CDP_PSSF_2023-08-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CDP_PSSF_2023-08-30_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CDP_PSF_MSSF_2023-08-30_en.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CDP_PSSF_MSSF_2023-08-30_en.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 325 214 377 916 70 499 81 400
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 107 213 101 334 23 241 21 827
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 99 087 137 484 21 480 29 613
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 120 727 153 616 26 171 33 088
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 91 271 113 746 19 786 24 500
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 121 599 142 656 26 360 30 727
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -148 373 132 928 -32 164 28 632
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -101 717 -2 141 -22 050 -461
IX. Przepływy pieniężne netto razem -128 491 273 443 -27 854 58 897
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 100 627 100 739 100 627 100 739
XI. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,91 1,13 0,20 0,24
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,91 1,13 0,20 0,24
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 20,21 18,89 4,54 4,04
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 20,21 18,88 4,54 4,03
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,00 1,00 0,22 0,22
XVI. Stan na dzień 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XVII. Aktywa razem 2 180 597 2 274 124 489 989 484 898
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 118 436 214 626 26 613 45 763
XIX. Zobowiązania długoterminowe 30 041 36 186 6 750 7 716
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 116 759 204 534 26 236 43 612
XXI. Kapitał własny 2 033 797 2 033 404 457 002 433 571
XXII. Kapitał zakładowy 99 911 100 771 22 450 21 487


Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym
sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny
kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu


01.01.2023-30.06.2023 4,6130 4,4541 4,7210 4,4503


01.01.2022-30.06.2022 4,6427 4,5982 4,6909 4,6806


01.01.2022-31.12.2022 4,6883 4,5756 4,8698 4,6899

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień
okresu.


Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i
strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 1H 2023.xhtmlSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 1H 2023.xhtml Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 01.01.23 do 30.06.23 - PL
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 1H 2023.xhtml.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CD PROJEKT za 1H 2023.xhtml.xades Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 01.01.23 do 30.06.23 - podpis
Condensed interim consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group H1 2023.xhtmlCondensed interim consolidated financial statement of the CD PROJEKT Group H1 2023.xhtml Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 01.01.23 do 30.06.23 - EN
CDPR_H1_2023_REPORT_PL_S.xhtmlCDPR_H1_2023_REPORT_PL_S.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 01.01.23 do 30.06.23 - PL
CDPR_H1_2023_REPORT_PL_S.xhtml.xadesCDPR_H1_2023_REPORT_PL_S.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 01.01.23 do 30.06.23 - podpis
Management Board report on CD PROJEKT Group activities in H1 2023.120.xhtmlManagement Board report on CD PROJEKT Group activities in H1 2023.120.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 01.01.23 do 30.06.23 - EN
CDP_PSF_2023-08-30_pl.xhtmlCDP_PSF_2023-08-30_pl.xhtml Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego - PL
CDP_PSF_2023-08-30_pl.xhtml.XAdESCDP_PSF_2023-08-30_pl.xhtml.XAdES Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego - podpis
CDP_PSSF_2023-08-30_pl.xhtmlCDP_PSSF_2023-08-30_pl.xhtml Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - PL
CDP_PSSF_2023-08-30_pl.xhtml.XAdESCDP_PSSF_2023-08-30_pl.xhtml.XAdES Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - podpis
CDP_PSF_MSSF_2023-08-30_en.xhtmlCDP_PSF_MSSF_2023-08-30_en.xhtml Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego - EN
CDP_PSSF_MSSF_2023-08-30_en.xhtmlCDP_PSSF_MSSF_2023-08-30_en.xhtml Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego - EN

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-30 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2023-08-30 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2023-08-30 Michał Nowakowski Członek Zarządu
2023-08-30 Adam Badowski Członek Zarządu
2023-08-30 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2023-08-30 Paweł Zawodny Członek Zarządu
2023-08-30 Jeremiah Cohn Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Godna zaufania metoda oszczędzania – LOKATY FACTO. Zyskaj do 5,75% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki