CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

2019-11-21 18:01
publikacja
2019-11-21 18:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
spr_fin_skons__Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_financial_statement_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 307 958 235 601 71 475 55 390
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 104 504 63 350 24 255 14 894
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 76 697 79 582 17 801 18 710
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 83 400 86 743 19 357 20 393
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 66 435 67 917 15 419 15 967
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 157 550 52 076 36 566 12 244
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 876 -70 232 -7 166 -16 512
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -106 086 -649 -24 622 -153
IX. Przepływy pieniężne netto razem 20 588 -18 805 4 778 -4 421
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120
XI. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,69 0,71 0,16 0,17
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,66 0,67 0,15 0,16
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,35 9,98 2,37 2,34
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,85 9,39 2,25 2,20
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,05 0,00 0,24 0,00
XVI. Stan na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVII. Aktywa razem 1 208 056 1 126 838 276 215 262 055
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 82 535 91 464 18 871 21 271
XIX. Zobowiązania długoterminowe 6 185 6 691 1 414 1 556
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 207 228 117 283 47 382 27 275
XXI. Kapitał własny 994 643 1 002 864 227 420 233 224
XXII. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 21 977 22 353
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Stan za okres 01.01.2019-30.09.2019 01.01.2018-30.09.2018 01.01.2019-30.09.2019 01.01.2018-30.09.2018
XXIV. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 198 714 147 564 46 120 34 692
XXV. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 28 391 3 656 6 589 860
XXVI. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 77 733 81 031 18 041 19 050
XXVII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 85 324 88 229 19 803 20 743
XXVIII. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 68 400 69 857 15 875 16 423
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 172 455 55 956 40 026 13 155
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 171 -61 857 -2 361 -14 543
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -105 007 -649 -24 371 -153
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 57 277 -6 550 13 294 -1 540
XXXIII. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120
XXXIV. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,71 0,73 0,17 0,17
XXXV. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,68 0,68 0,16 0,16
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,04 9,67 2,30 2,24
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,55 9,10 2,18 2,14
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,05 0,00 0,24 0,00
XXXIX. Stan na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XL. Aktywa razem 1 135 254 1 045 726 259 570 243 192
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 48 812 45 119 11 161 10 493
XLII. Zobowiązania długoterminowe 3 873 6 853 886 1 594
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 166 173 67 358 37 995 15 665
XLIV. Kapitał własny 965 208 971 515 220 690 225 934
XLV. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 21 977 22 353Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym
sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy


średni kurs w okresie*


Minimalny kurs w okresie


Maksymalny kurs w okresie


Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2019-30.09.2019


4,3086


4,2406


4,3891


4,3736
01.01.2018-30.09.2018


4,2535


4,1423


4,3978


4,2714
01.01.2018 - 31.12.2018


4,2669


4,1423


4,3978


4,3000

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresiePoszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej  przeliczono
według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku
zysków i strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie sprawozdawczym.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
spr_fin_skons_ Q3_2019.pdfspr_fin_skons_ Q3_2019.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 lipca do 31 września 2019 r.
Consolidated_financial_statement_Q3_2019.pdfConsolidated_financial_statement_Q3_2019.pdf Consolidated Financial Statement of the CD PROJEKT Capital Group for the period between 1 July and 30 September 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2019-11-21 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarządu
2019-11-21 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2019-11-21 Adam Badowski Członek Zarządu
2019-11-21 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2019-11-21 Michał Nowakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki