REKLAMA

CASPAR AM SA: wyniki finansowe

2022-11-10 20:26
publikacja
2022-11-10 20:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_za_III_kwartal_2022_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_CASPAR_AM_SA_za_III_kwartal_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_CASPAR_AM_SA_za_III_kwartal_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
I. Przychody ze sprzedaży 26 122 26 972 5 572 5 917
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 308 8 270 919 1 814
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 611 8 441 984 1 852
IV. Zysk (strata) netto 3 424 6 834 730 1 499
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 421 6 829 730 1 498
VI. Zysk na akcję (PLN) 0,35 3,46 0,07 0,76
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,35 3,46 0,07 0,76
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 522 25 839 1 178 5 668
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 861 -3335 397 -731
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -7 899 -18 161 -1 685 -3 984
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -517 4 343 -110 953
Sprawozdanie z sytuacji finansowej*
XII. Aktywa 30 712 32897 6307 7152
XIII. Zobowiązania długoterminowe 4 703 3515 966 764
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 413 4217 906 917
XV. Kapitał własny 21 596 25165 4 435 5471
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 21 529 25101 4 421 5457
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów
XVII. Przychody ze sprzedaży 17143 17249 3657 3784
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4974 6598 1061 1448
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5317 7747 1134 1699
XX. Zysk (strata) netto 4224 6456 901 1416
XXI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4224 6456 901 1416
XXII. Zysk na akcję (PLN) 0,43 3,27 0,09 0,72
XXIII. XXIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,43 3,27 0,09 0,72
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4770 20709 1017 4543
XXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2922 -1554 623 -341
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -7504 -17908 -1601 -3929
XXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 187 1247 40 274
Sprawozdanie z sytuacji finansowej*
XXVIII. Aktywa 24257 25881 4981 5627
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 3913 2358 804 513
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 2563 2971 526 646
XXXI. Kapitał własny 17781 20552 3651 4468
XXXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17781 20552 3651 4468
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">*dane
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ze
sprawozdania z sytuacji finansowej za 2022 r. prezentowane są na </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dzień
30.09.2022 r., natomiast dane ze sprawozdania z sytuacji </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowej
za 2021 r. </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">prezentowane
są na dzień 31.12.2021 r.</span></font><font face="Times New Roman"><br/><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Do
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przeliczenia
wybranych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">danych
finansowych na EUR zastosowano następujące zasady:</span></font><br/><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">1)
d<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">o
danych prezentowanych za 9 miesięcy </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przyjęto
kurs średni NBP dla EUR w okresie, </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">który
wyniósł:</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">za
okres 1.01.2022 r. - 30.09.2022 r.:4,6880 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">PLN</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">za
okres 01.01.2021 r. - 30.09.2021 r.:4,5585 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">PLN</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)">2)
d<span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">o
danych ze sprawozdania z sytuacji finansowej zastosowano </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kurs
średni EUR ogłoszony przez NBP, który wyniósł:</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
dzień 30 września 2022 r.:</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">4,8698
PLN</span></font><font face="Times New Roman"><br/></font><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="13px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
dzień 31 grudnia 2021 r.:4,5994 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">PLN</span></font><font face="Times New Roman">
</font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku.pdfSkonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku.pdf Skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za III kwartał 2022.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za III kwartał 2022.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za III kwartał 2022
Sródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za III kwartał 2022.pdfSródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za III kwartał 2022.pdf Sródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za III kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-10 Hanna Kijanowska Wiceprezes Zarządu
2022-11-10 Błażej Bogdziewicz Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki