REKLAMA

CAPITAL: wyniki finansowe

2023-09-14 08:16
publikacja
2023-09-14 08:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_I_pol._2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_pol._2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_dot._spr._finansowego_za_I_pol._2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_CP_S.A._30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody z działalności podstawowej 420,40 7 096,43 91,13 1 528,51
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej -35,99 6 598,06 -7,80 1 421,17
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 12,90 6 667,31 2,80 1 436,08
IV. Zysk/Strata netto okresu -7,56 5 589,40 -1,64 1 203,91
V. Całkowite dochody netto -7,56 5 589,40 -1,64 1 203,91
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -433,67 -479,62 -94,01 -103,31
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 400,00 17 277,02 86,71 3 721,33
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 48,89 26,67 10,60 5,74
IX. Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie 15,22 16 824,07 3,30 3 623,77
X. Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,00 0,41 0,00 0,09
XI. Aktywa trwałe 0,00 4,56 0,00 0,97
XII. Aktywa obrotowe 7 841,46 7 859,27 1 762,01 1 675,79
XIII. Aktywa razem 7 841,46 7 863,83 1 762,01 1 676,76
XIV. Zobowiązania długoterminowe 385,62 383,10 86,65 81,69
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 40,93 58,26 9,20 12,42
XVI. Kapitał własny 7 414,91 7 422,47 1 666,16 1 582,65
XVII. Kapitał zakładowy 1 000,00 1 000,00 224,70 213,22
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
XIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,74 0,74 0,17 0,16


Porównywalne dane bilansowe (pkt. XI-XIX) zaprezentowano wg stanu na
dzień 31.12.2022 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres
od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR według
następujących zasad:- pozycje aktywów i pasywów według
średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy: na dzień
30.06.2023 r. wg kursu 4,4503 PLN/EUR tabela kursów 125/A/NBP/2023 z
dnia 30.06.2023 r., na dzień 31.12.2022 r. wg kursu 4,6899 PLN/EUR
tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2022 z dnia 30.12.2022 r.,-
pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: za
okres 01.01-30.06.2023 r. wg kursu 4,6130 PLN/EUR, za okres
01.01-30.06.2022 r. wg kursu 4,6427 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_I_pol._2023.pdfSprawozdanie_finansowe_I_pol._2023.pdf Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Capital Partners SA za okres 01.01.2023 - 30.06.2023
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_I_pol._2023.pdfSprawozdanie_z_dzialalnosci_I_pol._2023.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners SA za okres 01.01.2023 - 30.06.2023
Oswiadczenie_dot._spr._finansowego_za_I_pol._2023.pdfOswiadczenie_dot._spr._finansowego_za_I_pol._2023.pdf Oświadczenie Zarządu Capital Partners SA
Raport_CP_S.A._30.06.2023.pdfRaport_CP_S.A._30.06.2023.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Capital Partners SA za okres 01.01.2023 - 30.06.2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-14 Paweł Bala Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki