REKLAMA

CAPITAL: wyniki finansowe

2022-04-12 07:36
publikacja
2022-04-12 07:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_Q1_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody z działalności podstawowej 7 668,22 6 829,79 1 650,07 1 493,80
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej 7 338,88 5 059,21 1 579,21 1 106,54
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 7 344,21 5 147,07 1 580,35 1 125,76
IV. Zysk/Strata netto okresu 6 123,89 4 304,99 1 317,76 941,58
V. Całkowite dochody netto 6 123,89 4 304,99 1 317,76 941,58
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 438,78 -3 968,36 -3 322,17 -867,95
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 106,66 6 606,00 3 681,07 1 444,85
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 000,00 -135,83 -215,18 -29,71
IX. Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie 667,87 2 501,81 143,71 547,19
X. Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,45 0,25 0,10 0,06
XI. Aktywa trwałe 11 330,71 21 347,03 2 435,40 4 641,26
XII. Aktywa obrotowe 24 925,81 7 595,37 5 357,51 1 651,38
XIII. Aktywa razem 36 256,52 28 942,40 7 792,91 6 292,65
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 656,03 2 587,60 355,94 562,60
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 2 166,30 44,51 465,62 9,68
XVI. Kapitał własny 32 434,18 26 310,30 6 971,35 5 720,38
XVII. Kapitał zakładowy 1 365,63 1 365,63 293,53 296,91
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 13 656 295 13 656 295 13 656 295 13 656 295
XIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,38 1,93 0,51 0,42


Dane bilansowe (pkt. XI-XIX) zaprezentowano wg stanu na dzień 31.03.2022
r., a w przypadku danych porównywalnych na dzień 31.12.2021 r. Pozostałe
dane finansowe (pkt. I-X) prezentowane są za okres od 01.01.2022r. do
31.03.2022 r., a dane porównywalne za okres od 01.01.2021 r. do
31.03.2021 r.Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na
walutę EUR według następujących zasad:1) pozycje
aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień
bilansowy:- na dzień 31 marca 2022 r. wg kursu 4,6525 PLN/EUR tabela
kursów 063/A/NBP/2022 z dnia 31 marca 2022 r.,- na dzień 31
grudnia 2021 r. wg kursu 4,5994 PLN/EUR tabela kursów średnich NBP nr
254/A/NBP/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r,2) pozycje sprawozdania z
zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego:-
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. wg kursu 4,6472
PLN/EUR,- za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. wg
kursu 4,5721 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_kwartalny_Q1_2022.pdfRaport_kwartalny_Q1_2022.pdf Raport kwartalny Q1_2022 Capital Partners SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-12 Paweł Bala Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°!

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki