C&C ENERGY SA: wyniki finansowe

2019-09-05 17:49
publikacja
2019-09-05 17:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
ccenergy_raport_bieglego_2019r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ccenergy_polroczne_sprawozdanie_2018r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za półrocze 1/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-06-30 za półrocze 1/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-06-30 za półrocze 1/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-06-30 za półrocze 1/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 236 0 56
II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej -77 -808 -18 -191
III. Zysk (strata) brutto -77 808 -18 191
IV. Zysk (strata) netto -77 808 -18 191
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 850 -0,23 201
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 856 0 155
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przeplywy pienięzne netto, razem -1 -6 -0.23 -1
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego) 70 875 129 889 16 669 30 770
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego) 2 308 15 126 543 4
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego) 2 308 15 126 543 4
XIII. Kapitał wlasny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego) 68 560 114 763 16 124 27 187
XIV. Kapitał zakłądowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego) 68 560 68 560 16 124 16 241
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego) 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0005 0,005 0,0001 0,001
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0005 0,005 0,0001 0,001
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego) 0,0005 0,76 0,0001 0,18
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego półrocza roku obrotowego) 0,0005 0,76 0,0001 0,18
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) stan na 2019-06-30 koniec półrocza 1 /2019 stan na 2018-12-31 koniec 2018 roku stan na 2019-06-30 koniec półrocza 1 /2019 stan na 2018-12-31 koniec 2018 roku
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 378 0 88
II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej -77 -3 615 -18 -843
III. Zysk (strata) brutto -77 -57 539 -18 -13 411
IV. Zysk (strata) netto -77 -57 539 -18 -13 411
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 15 372 -0,23 3 583
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -15 377 0 -3 584
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Przeplywy pienięzne netto, razem -1 -5 -0.23 -1
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego) 70 875 70 921 16 669 16 530
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 308 2 277 543 531
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 308 2 277 543 531
XIII. Kapitał wlasny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 644 16 124 15 999
XIV. Kapitał zakłądowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 560 68 560 16 124 15 979
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 171 400 000 171 400 000 171 400 000 171 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0005 0,40 0,0001 0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,0005 0,40 0,0001 0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,0005 0,40 0,0001 0,10
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,0005 0,40 0,0001 0,10
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Raport z przeglądu półrocznego sprtawozdania finansowego
ccenergy raport bieglego 2019r.pdfccenergy raport bieglego 2019r.pdf raport biegłego rewidenta z przeglądu polrocznego sprawozdania 2019r
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowego
Półroczne sprawozdanie finansowe
ccenergy polroczne sprawozdanie 2018r.pdfccenergy polroczne sprawozdanie 2018r.pdf sprawozdanie finansowe za I polrocze 2019r, polroczne sprawozdanie zarzadu z dzialnosci emitenta, oswiadczenie zarzadu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia polrocznego sprawozdania finansowego, oswiadczenie zarzadu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
Sprawozdanie z zarządu (sprawozdanie z działalnosci emitenta)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-05 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-05 Ilona Stala Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki