REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

Bowim: wyniki finansowe

2022-11-24 07:28
publikacja
2022-11-24 07:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Bowim_-_Okresowy_raport_za_III_kwartaly_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_09_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_09_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody z działalności operacyjnej 2 202 441 1 650 742 469 804 362 124
II. Koszty działalności operacyjnej 2 038 130 1 433 860 434 755 314 546
III. Zysk na działalności operacyjnej 164 311 216 882 35 049 47 577
IV. Zysk brutto 137 397 187 548 29 308 41 142
V. Zysk netto 110 404 146 132 23 550 32 057
VI. Zysk netto na akcję zwykłą 5,66 7,49 1,21 1,64
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 123 531 2 200 26 350 483
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 100 -9 905 875 -2 173
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -114 390 6 416 -24 401 1 407
X. 30 września 2022 31 grudnia 2021 30 września 2022 31 grudnia 2021
XI. Aktywa razem 737 641 676 396 151 473 147 062
XII. Zobowiązania razem 404 032 410 252 82 967 89 197
XIII. W tym: zobowiązania krótkoterminowe 353 610 304 863 72 613 66 283
XIV. Kapitał własny 333 606 266 144 68 506 57 865
XV. Kapitał podstawowy 1 951 1 951 401 424
XVI. Liczba akcji w sztukach 19 514 647 19 514 647 19 514 647 19 514 647
XVII. Wartość księgowa na akcję 17,10 13,64 3,51 2,97
Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody z działalności operacyjnej 2 124 604 1 729 990 453 201 379 509
XIX. Koszty działalności operacyjnej 1 969 776 1 525 677 420 174 334 688
XX. Zysk na działalności operacyjnej 154 829 204 314 33 027 44 820
XXI. Zysk brutto 128 651 175 419 27 443 38 482
XXII. Zysk netto 103 204 136 483 22 015 29 940
XXIII. Zysk netto na akcję zwykłą 5,29 6,99 1,13 1,53
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 117 122 -8 415 24 983 -1 846
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 144 -9 805 -244 -2 151
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -102 785 14 947 -21 925 3 279
XXVII. 30 września 2022 31 grudnia 2021 30 września 2022 31 grudnia 2021
XXVIII. Aktywa razem 705 603 640 650 144 894 139 290
XXIX. Zobowiązania razem 377 477 372 778 77 514 81 049
XXX. W tym: zobowiązania krótkoterminowe 340 647 282 659 69 956 61 456
XXXI. Kapitał własny 328 125 267 872 67 380 58 241
XXXII. Kapitał podstawowy 1 951 1 951 401 424
XXXIII. Liczba akcji w sztukach 19 514 647 19 514 647 19 514 647 19 514 647
XXXIV. Wartość księgowa na akcję 16,81 13,73 3,45 2,99


Podstawowe pozycje jednostkowego i skonsolidowanego kwartalnego
sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze
wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:1.
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według średnich kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzień
okresu sprawozdawczego:- kurs na dzień 30.09.2022 wynosił 1 EUR -
4,8698 PLN- kurs na dzień 31.12.2021 wynosił 1 EUR - 4,5994 PLN2.
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP
dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym:- kurs średni w okresie 01.01.2022 - 30.09.2022
wynosił 1 EUR - 4,6880 PLN- kurs średni w okresie 01.01.2021 -
30.09.2021 wynosił 1 EUR - 4,5585 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Bowim - Okresowy raport za III kwartały 2022.pdfBowim - Okresowy raport za III kwartały 2022.pdf BOWIM - Okresowy raport za III kwartały 2022
SSF 09 2022.pdfSSF 09 2022.pdf Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za okres 01.01.2022-30.09.2022
JSF 09 2022.pdfJSF 09 2022.pdf Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe BOWIM SA za okres 01.01.2022-30.09.2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2022-11-24 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
2022-11-24 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki