2,0800 zł
4,00% 0,0800 zł
Bowim SA (BOW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BOWIM_-_Okresowy_raport_za_III_kwartaly_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_BOWIM_-_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartaly_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BOWIM_SA_-_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_III_kwartaly_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody z działalności operacyjnej 1 026 597 1 008 816 238 267 237 173
II. Koszty działalności operacyjnej 1 016 405 980 970 235 901 230 627
III. Zysk na działalności operacyjnej 10 192 27 846 2 366 6 547
IV. Zysk brutto -1 781 13 569 -413 3 190
V. Zysk netto -1 564 10 366 -363 2 437
VI. Zysk netto na akcję zwykłą -0,08 0,53 -0,02 0,12
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 298 15 277 -1 926 3 592
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 406 -7 464 -1 255 -1 755
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 021 -14 264 4 183 -3 354
X. 30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
XI. Aktywa razem 428 034 481 773 97 868 112 040
XII. Zobowiązania razem 327 027 375 840 74 773 87 405
XIII. W tym: zobowiązania krótkoterminowe 185 755 263 606 42 472 61 304
XIV. Kapitał własny 101 006 105 933 23 095 24 636
XV. Kapitał podstawowy 1 951 1 951 446 454
XVI. Liczba akcji w sztukach 19 514 647 19 514 647 19 514 647 19 514 647
XVII. Wartość księgowa na akcję 5,18 5,42 1,18 1,26
Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody z działalności operacyjnej 1 080 597 1 054 467 250 800 247 906
XIX. Koszty działalności operacyjnej 1 072 890 1 028 879 249 011 241 890
XX. Zysk na działalności operacyjnej 7 707 25 588 1 789 6 016
XXI. Zysk brutto -3 487 12 064 -809 2 836
XXII. Zysk netto -2 927 9 203 -679 2 164
XXIII. Zysk netto na akcję zwykłą -0,15 0,47 -0,03 0,11
XXIV. Przepływy pieniężne netto z z działalności operacyjnej -11 362 13 350 -2 637 3 139
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 314 -5 923 -1 233 -1 393
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 659 -13 806 4 563 -3 246
XXVII. 30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
XXVIII. Aktywa razem 405 732 453 010 92 768 105 351
XXIX. Zobowiązania razem 287 661 328 631 65 772 76 426
XXX. W tym: zobowiązania krótkoterminowe 174 870 242 330 39 983 56 356
XXXI. Kapitał własny 118 071 124 379 26 996 28 925
XXXII. Kapitał podstawowy 1 951 1 951 446 454
XXXIII. Liczba akcji w sztukach 19 514 647 19 514 647 19 514 647 19 514 647
XXXIV. Wartość księgowa na akcje 6,05 6,37 1,38 1,48


Podstawowe pozycje jednostkowego i skonsolidowanego kwartalnego
sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej
oraz sprawozania z przepływów pieniężnych za III kwartały 2019 roku
przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą
przeliczania:1. poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania
z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP
dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:- kurs na
dzień 30.09.2019 wynosił 1 EUR - 4,3736 PLN- kurs na dzień
31.12.2018 wynosił 1 EUR - 4,3000 PLN2. poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez NBP dla euro obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:- kurs
średni w okresie 01.01.2019 - 30.09.2019 wynosił 1 EUR - 4,3086 PLN-
kurs średni w okresie 01.01.2018 - 30.09.2018 wynosił 1 EUR - 4,2535 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BOWIM - Okresowy raport za III kwartały 2019 roku.pdfBOWIM - Okresowy raport za III kwartały 2019 roku.pdf BOWIM - Okresowy raport za III kwartały 2019 roku
GK BOWIM - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartały 2019 roku.pdfGK BOWIM - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartały 2019 roku.pdf Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BOWIM za okres 01.01.2019-30.09.2019
BOWIM SA - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartały 2019 roku.pdfBOWIM SA - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartały 2019 roku.pdf Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe BOWIM SA za okres 01.01.2019-30.09.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2019-11-19 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
2019-11-19 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.