REKLAMA

BOMI: wyniki finansowe

2013-05-21 21:33
publikacja
2013-05-21 21:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowy_Raport_2012.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
Stanowisko_BOMI_SA_w_upadlosci_na_31.12.2012.pdf  (KOREKTA RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 340 629 723 002 81 615 174 633
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -280 062 -63 381 -67 103 -15 309
III. Zysk (strata) brutto -901 005 -86 144 -215 882 -20 807
IV. Zysk (strata) netto -894 988 -88 998 -214 440 -21 496
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -44 963 1 627 -10 773 393
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 862 7 270 1 165 1 756
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 757 -11 595 3 057 -2 801
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem - 2 217 -2 698 -531 -652
IX. Aktywa, razem 37 008 971 187 9 052 219 885
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 276 948 350 119 67 743 79 270
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 28 446 0 6 440
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 276 948 321 673 67 743 72 829
XIII. Kapitał własny ogółem -239 940 621 068 -58 691 140 615
XIV. Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej -239 940 621 068 -58 691 140 615
XV. Kapitał zakładowy 6 174 3 949 1 510 894
XVI. Liczba akcji (w szt.) 61 736 904 39 486 904 61 736 904 39 486 904
XVII. Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 61 736 904 39 486 904 61 736 904 39 486 904
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -14,50 -2,25 -3,47 -0,54
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -14,50 -2,25 -3,47 -0,54
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -3,89 15,73 -0,95 3,56
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -3,89 15,73 -0,95 3,56
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 16/2013 z dnia 2013-05-21 o treści:
Plik Opis
Jednostkowy Raport 2012.pdfJednostkowy Raport 2012.pdf Skorygowane sprawozdanie finansowe
Stanowisko BOMI SA w upadłości na 31.12.2012.pdfStanowisko BOMI SA w upadłości na 31.12.2012.pdf Stanowisko biegłego rewidenta

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-21 Grażyna Ossowska – Mazurek Syndyk
2013-05-21 Witold Jesionowski Prezes Zarządu
2013-05-21 Jarosław Górczak Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki