REKLAMA

BANK PEKAO SA: wyniki finansowe

2021-11-04 06:47
publikacja
2021-11-04 06:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wybrane_dane_finansowe_Grupa_30.09_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_Bank_30.09.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pekao_SA_za_III_kwartal_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Group_30.09.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Selected_financial_data_Bank_30.09.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Report_of__Bank_Pekao_S.A._Group_for_the_third_quarter_of_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Wybrane jednostkowe dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. tys. zł tys. EUR
II. 3 kwartały 2021 3 kwartały 2020 3 kwartały 2021 3 kwartały 2020
III. Wynik z tytułu odsetek 3 879 254 3 875 571 850 994 872 483
IV. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 700 266 1 505 078 372 988 338 829
V. Zysk brutto 1 955 946 1 349 443 429 077 303 792
VI. Zysk netto 1 442 608 931 840 316 466 209 779
VII. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,50 3,55 1,21 0,80
VIII. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,50 3,55 1,21 0,80
IX. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,21 - 0,72 -
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
X. tys. zł tys. EUR
XI. 3 kwartały 2021 3 kwartały 2020 3 kwartały 2021 3 kwartały 2020
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 669 487 25 629 572 804 977 5 769 827
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 587 579 -23 099 930 787 009 -5 200 344
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 664 761 -1 131 219 -365 199 -254 664
XV. Przepływy pieniężne netto, razem 5 592 305 1 398 423 1 226 787 314 819
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XVI. tys. zł tys. EUR
XVII. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XVIII. Aktywa razem 236 535 652 222 380 996 51 055 635 48 188 653
XIX. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - - - -
XX. Zobowiązania wobec innych banków 3 263 956 5 225 544 704 517 1 132 345
XXI. Zobowiązania wobec klientów 196 643 881 178 827 283 42 445 095 38 750 820
XXII. Kapitał własny 24 120 097 24 647 371 5 206 263 5 340 940
XXIII. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 56 653 56 876
XXIV. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 91,90 93,91 19,84 20,35
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 91,90 93,91 19,84 20,35
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
XXVII. tys. zł tys. EUR
XXVIII. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XXIX. Łączny współczynnik kapitałowy (%) (*) 19,5 21,3 19,5 21,3
XXX. Aktywa ważone ryzykiem (*) 133 829 641 124 918 610 28 886 797 27 069 128
XXXI. Fundusze podstawowe (Tier I) (*) 23 353 329 23 853 213 5 040 758 5 168 851
XXXII. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 750 000 593 581 595 909
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXXIII. tys. zł tys. EUR
XXXIV. 3 kwartały 2021 3 kwartały 2020 3 kwartały 2021 3 kwartały 2020
XXXV. Wynik z tytułu odsetek 4 060 109 3 996 851 890 668 899 786
XXXVI. Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 992 274 1 777 350 437 046 400 124
XXXVII. Zysk brutto 2 045 785 1 369 571 448 785 308 323
XXXVIII. Zysk netto 1 482 819 918 007 325 286 206 665
XXXIX. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 1 481 208 916 900 324 933 206 416
XL. Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 1 611 1 107 353 249
XLI. Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,64 3,49 1,24 0,79
XLII. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,64 3,49 1,24 0,79
XLIII. Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,21 - 0,72 -
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
XLIV. tys. zł tys. EUR
XLV. 3 kwartały 2021 3 kwartały 2020 3 kwartały 2021 3 kwartały 2020
XLVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 257 964 24 991 401 495 330 5 626 160
XLVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 090 796 -22 794 601 897 400 -5 131 608
XLVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 057 146 -902 869 -231 907 -203 257
XLIX. Przepływy pieniężne netto, razem 5 291 614 1 293 931 1 160 823 291 295
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
L. tys. zł tys. EUR
LI. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
LII. Aktywa razem 247 360 779 233 217 182 53 392 212 50 536 791
LIII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego - - - -
LIV. Zobowiązania wobec innych banków 7 528 621 9 950 663 1 625 034 2 156 250
LV. Zobowiązania wobec klientów 196 193 674 178 303 984 42 347 919 38 637 424
LVI. Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 11 770 11 349 2 541 2 459
LVII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 24 987 358 25 483 628 5 393 459 5 522 152
LVIII. Kapitał zakładowy 262 470 262 470 56 653 56 876
LIX. Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034
LX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,20 97,09 20,55 21,04
LXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 95,20 97,09 20,55 21,04
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
LXII. tys. zł tys. EUR
LXIII. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
LXIV. Łączny współczynnik kapitałowy (%) (*) 17,6 19,2 17,6 19,2
LXV. Aktywa ważone ryzykiem (*) 147 974 737 138 449 778 31 939 981 30 001 252
LXVI. Fundusze podstawowe (Tier I) (*) 23 250 342 23 769 613 5 018 529 5 150 735
LXVII. Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 750 000 593 581 595 909


(*) dane za 31 grudnia 2020 roku zostały przeliczone z uwzględnieniem
retrospektywnego zaliczenia części zysku za 2020 rok po potwierdzeniu
wyniku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie ze stanowiskiem
EBA wyrażonym w Q&A 2018_3822 oraz Q&A 2018_4085.Do
przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące
kursy:•  do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs
ogłoszony przez NBP na 30.09.2021 - 1 EUR = 4,6329 PLN oraz na
31.12.2020 - 1 EUR = 4,6148 PLN,• do przeliczenia pozycji
rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych - średnie
arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca odpowiednio za 3 kwartały 2021 roku oraz za 3 kwartały
2020 roku - 1 EUR = 4,5585 PLN oraz 1 EUR = 4,4420 PLN.•  do
przeliczenia dywidendy – średnie arytmetyczne średnich kursów
ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca 2020 roku – 1
EUR = 4,4742 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe_Grupa_30.09 2021.pdfWybrane dane finansowe_Grupa_30.09 2021.pdf Wybrane dane GRUPA
Wybrane dane finansowe_Bank_30.09.2021.pdfWybrane dane finansowe_Bank_30.09.2021.pdf Wybrane dane BANK
Raport_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pekao_SA_za_III_kwartał_2021 roku.pdfRaport_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pekao_SA_za_III_kwartał_2021 roku.pdf RAPORT 3Q2021
Selected financial data_Group_30.09.2021.pdfSelected financial data_Group_30.09.2021.pdf Selected data GROUP
Selected financial data_Bank_30.09.2021.pdfSelected financial data_Bank_30.09.2021.pdf Selected data BANK
Report of Bank Pekao S.A. Group for the third quarter of 2021.pdfReport of Bank Pekao S.A. Group for the third quarter of 2021.pdf REPORT 3Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-03 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku
2021-11-03 Jarosław Fuchs Wiceprezes Zarządu Banku
2021-11-03 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
2021-11-03 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2021-11-03 Jerzy Kwieciński Wiceprezes Zarządu Banku
2021-11-03 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu Banku
2021-11-03 Błażej Szczecki Wiceprezes Zarządu Banku
2021-11-03 Wojciech Werochowski Wiceprezes Zarządu Banku
2021-11-03 Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Sprawdź, jak odebrać na start 24 000 punktów o wartości do 400 zł z kartą kredytową CitiBanku (RRSO 12,59%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki