REKLAMA

BALTONA S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 21:56
publikacja
2020-06-30 21:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_jednostkowe_PHZ_Baltona_2019_Baltona.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PHZ_Baltona_2019_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ODPOWIEDNIO ZA 2019 ORAZ 2018 ROK
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 248 040 277 090 57 660 64 939
II. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (20 810) (11 152) (4 838) (2 614)
III. Zysk (Strata) brutto (23 710) (7 341) (5 512) (1 720)
IV. Zysk (Strata) netto (23 116) (9 583) (5 374) (2 246)
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 201 (5 748) 1 674 (1 347)
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (20 316) (20 240) (4 723) (4 743)
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 159 454 7 083 37 067 1 660
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 146 339 (18 905) 34 018 (4 431)
IX. Średnia ważona liczba akcji w sztukach 10 887 582 10 887 582 10 887 582 10 887 582
X. Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych - - - -
XI. (Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (2,12) (0,85) (0,49) (0,20)
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (2,12) (0,88) (0,49) (0,21)
XIII. POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.12.2019 ORAZ 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XIV. Aktywa razem 380 313 214 952 89 307 49 989
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 293 884 105 407 69 011 24 513
XVI. Zobowiązania długoterminowe 193 817 30 625 45 513 7 122
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 100 067 74 782 23 498 17 391
XVIII. Kapitał własny 86 429 109 545 20 296 25 475
XIX. Kapitał podstawowy 2 814 2 814 661 654
XX. Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 7,94 10,06 1,86 2,34
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 7,94 10,06 1,86 2,34
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie jednostkowe PHZ Baltona_2019_Baltona.BES.pdfSprawozdanie jednostkowe PHZ Baltona_2019_Baltona.BES.pdf Sprawozdanie finansowe PHZ Baltona 2019
PHZ Baltona 2019 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfPHZ Baltona 2019 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdf Sprawozdanie z badania SF PHZ 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Piotr Kazimierski Prezes Zarządu Piotr Kazimierski
2020-06-30 Karolina Szuba Członek Zarządu Karolina Szuba
2020-06-30 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Michał Kacprzak Członek Zarządu Michał Kacprzak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki