REKLAMA

ATLAS ESTATES LTD: Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym

2021-07-15 14:57
publikacja
2021-07-15 14:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biezacy_nr_7_Informacja_o_Walnym_Zgromadzeniu_Akcjonariuszy_oraz_Rocznym_Sprawozdaniu_Finansowym.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_report_no_7_Notice_of_Annual_General_Meeting_and_Annual_Report_and_Accounts.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_AEL_Notice_and_Proxy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-15
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym
Spółka Atlas Estates Limited (dalej „Spółka”) ogłasza, że jej Roczne Sprawozdanie Finansowe za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 („Sprawozdanie”) zostało przekazane akcjonariuszom wraz z
zawiadomieniem o zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy („Zawiadomienie o WZA”).

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 19 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.30 czasu
Guernsey, w siedzibie Spółki, 3rd Floor, 1 Le Truchot, St Peter Port, GY1 1WD, Guernsey.
Proponowany porządek obrad oraz kwestie związane ze składaniem dokumentów związanych z prawem
wykonywania prawa głosu z akcji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Zawiadomienie, porządek obrad i formularz pełnomocnictwa zostaną także wysłane do Akcjonariuszy
w ciągu najbliższych dni.

Zarząd pragnie zapewnić Państwu możliwość wykonywania prawa uczestniczenia w Zgromadzeniu
Akcjonariuszy poprzez głosowanie. Szczegóły dotyczące sposobu oddawania głosu przez pełnomocnika
za pośrednictwem poczty, e-maila lub za pośrednictwem CREST znajdują się na stronie 3 załącznika
do niniejszego raportu.

Więcej informacji, prosimy o kontakt:

Maitland Administration (Guernsey) Limited
Tel +44 (0)1 481 749 360
Guernsey.Office@maitlandgroup.com

Pani Elaine Smeja
Pani Aimee Gontier

Załącznik: List Dyrektora Atlas Estates Limited, wyjaśnienia do wszystkich uchwał, zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz formularz pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29
marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.)
Załączniki
Plik Opis
Raport bieżący nr 7 Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym.pdfRaport bieżący nr 7 Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym.pdf Raport bieżący nr 7 - Informacja o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz Rocznym Sprawozdaniu Finansowym
Current report no 7 Notice of Annual General Meeting and Annual Report and Accounts.pdfCurrent report no 7 Notice of Annual General Meeting and Annual Report and Accounts.pdf Curren report no. 7 - Notice of Annual General Meeting and Annual Report and Accounts
2021 AEL Notice and Proxy.pdf2021 AEL Notice and Proxy.pdf AGM Notice and Proxy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 7/2021 dated 15 July 2021


Notice of Annual General Meeting and Annual Report and Accounts


Atlas Estates Limited (the 'Company') announces that its Annual Report
and Accounts for the year ended


31 December 2020 (the 'Accounts') have been distributed to shareholders
together with the notice of the


Annual General Meeting (the 'Notice of AGM').


The Annual General Meeting will be held at the Company's Registered
Office at 3rd Floor, 1 Le Truchot,


St Peter Port, Guernsey, GY1 1WD on 19 August 2021 at 9.30 am (local
time). The proposed agenda


and issues relating to filling of the documents concerning the right to
exercise share voting rights are


included in the appendices to this current report. The notice, agenda
and Proxy Form will be also mailed


out to Shareholders within the coming days.


The Board wish to ensure that you are able to exercise your rights to
participate in the General Meeting


through voting. Details of how to submit your proxy vote by post, by
email or through CREST are set


out on page 3 of the Appendix to this report.


Further information, please contact:


Maitland Administration (Guernsey) Limited


Tel +44 (0)1 481 749 360


Guernsey.Office@maitlandgroup.com


Mrs Elaine Smeja


Mrs Aimee Gontier


Appendix (including: List from Chairman of Atlas Estates Limited,
explanatory notes on all resolutions,


the notice of the Annual General Meeting as well as proxy form).


Legal basis: Article 56 item 1. 2) of the Act of 29 July 2005 on Public
Offerings, Conditions Governing


the Introduction o f Financial Instruments to Organized Trading, and on
Public Companies (Journal


o f Laws of 2019, item 623) and §19 item 1 of the Regulation of the
Minister of Finance in Poland, dated


29 March 2018 on current and interim reports published by issuers of
securities and conditions for


recognition as equivalent of information whose disclosure is required
under the law of non – member


states (Polish Journal of Laws of 2018, Item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-15 Mark Chasey Director
2021-07-15 Andrew Fox Director
2021-07-15 Guy Indig Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki