REKLAMA

ATLANTAPL: wyniki finansowe

2020-06-01 17:34
publikacja
2020-06-01 17:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_III_kw_2019_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 235 454 197 685 54 222 46 021
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 467 5 443 1 720 1 267
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 041 4 864 1 621 1 132
IV. Zysk (strata) netto 5 645 3 856 1 300 898
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 778 -11 211 -1 331 -2 610
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 109 -3 282 -486 -764
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 176 7 835 2 113 1 824
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 288 -6 658 297 -1 550
IX. Aktywa razem 178 765 158 307 39 269 37 231
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 118 112 88 567 25 946 20 829
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 166 6 099 695 1 434
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 114 946 82 468 25 250 19 395
XIII. Kapitał własny 71 702 69 740 15 751 16 402
XIV. Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 338 1 433
XV. Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
XVI. Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,93 0,63 0,21 0,15
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,77 11,45 2,59 2,69
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie III kw 2019_2020.pdfsprawozdanie III kw 2019_2020.pdf sprawozdanie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-01 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki