REKLAMA

ATLANTAPL: wyniki finansowe

2020-03-31 08:00
publikacja
2020-03-31 08:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_polrocze__2019_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_ATLANTA_POLAND_I_polrocze_2019-2020.pdf.lnk  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atlanta_-_Raport_z_przegladu_31.12.2019_signed.pdf.lnk  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 151 158 130 305 35 027 30 343
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 444 3 300 1 030 768
III. Zysk (strata) brutto 3 994 2 799 926 652
IV. Zysk (strata) netto 3 180 2 227 737 519
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 943 -14 926 -2 999 -3 476
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -827 -2 936 -192 -684
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 941 16 285 2 304 3 792
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 829 -1 577 -887 -367
IX. Aktywa razem 189 814 158 307 44 573 37 231
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 118 112 88 567 27 736 20 829
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 166 6 099 743 1 434
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 114 946 82 468 26 992 19 395
XIII. Kapitał własny 71 702 69 740 16 837 16 402
XIV. Kapitał zakładowy 6 092 6 092 1 431 1 433
XV. Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,52 0,37 0,12 0,09
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,77 11,45 2,76 2,69
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe półrocze 2019_2020.pdfSprawozdanie finansowe półrocze 2019_2020.pdf sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie_Zarządu_ATLANTA_POLAND I półrocze 2019-2020.pdf.lnkSprawozdanie_Zarządu_ATLANTA_POLAND I półrocze 2019-2020.pdf.lnk sprawozdanie Zarządu
Atlanta - Raport z przeglądu 31.12.2019 signed.pdf.lnkAtlanta - Raport z przeglądu 31.12.2019 signed.pdf.lnk raport

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki