REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Zaprzestanie produkcji jednego z gatunków celulozy mechanicznej przez spółkę zależną

2022-08-16 11:05
publikacja
2022-08-16 11:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-16
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Zaprzestanie produkcji jednego z gatunków celulozy mechanicznej przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2022 Zarząd spółki zależnej Rottneros AB („Rottneros”), notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, zdecydował o zaprzestaniu produkcji jednego z gatunków celulozy mechanicznej, celulozy drzewnej w fabryce w Rottneros, z uwagi na brak dalszych perspektyw na długoterminową i trwałą rentowność.

W wyniku podjętej decyzji około 40 osób zostanie zwolnionych.
Szacowany koszt zamknięcia linii produkcyjnej wyniesie około 60 mln SEK(27 mln PLN), na które składają się głównie koszty zwolnień, które zostaną uwzględnione w wyniku Rottneros za trzeci kwartał 2022 roku.
W rezultacie podjętej decyzji portfel kontraktów terminowych na energię elektryczną Rottneros zostanie skorygowany, a nadwyżki zostaną zrealizowane po bieżących cenach rynkowych. Wartość kontraktów terminowych na energię elektryczną Rottneros jest wysoka, co oznacza, że wpływ zamknięcia linii produkcyjnej na wynik jest szacowany jako znacznie niższy niż koszt jej zamknięcia.
Wstrzymanie pracy linii produkcyjnej planowane jest na koniec 2022 roku, po zakończeniu negocjacji ze związkami zawodowymi.
W kolejnych latach Rottneros planuje zainwestować 160 - 200 mln SEK(70 - 90 mln PLN) w celu znacznego zwiększenia zdolności produkcyjnych celulozy chemotermomechanicznej (CTMP). Celem jest zwiększenie poziomu produkcji do co najmniej 150 000 ton rocznie z obecnych 120 000 ton.

Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższa decyzja o zamknięciu linii produkcyjnej przez spółkę zależną może mieć wpływ na skonsolidowane wyniki za rok 2022 osiągnięte przez Grupę Arctic Paper.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 15/2022


Dated: August 16th 2022


Subject: Discontinuation of the production of one of the types of
mechanical pulp by the subsidiary company


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information


Content:

Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”, “Issuer”) herewith
announces that on August 16th 2022 the Management of the Company’s
subsidiary Rottneros AB (“Rottneros”), which is listed on NASDAQ
Stockholm, has decided to discontinue the production of one of the types
of mechanical pulp, groundwood pulp in Rottneros mill as there are no
prospects for long-term sustainable profitability.


As a result of the decision, about 40 people will be made redundant.


The costs for the closure of the production line, approximately 60 MSEK
(27 MPLN), consist mainly of redundancy costs and will be charged in the
Rottneros's earnings for the third quarter of 2022.


As a result of the decisions, Rottneros's portfolio of electricity
futures will be adjusted, and surpluses will be realized at current
market prices. The value of the Rottneros' electricity futures is high,
meaning that the profit impact from the closure is estimated to be
substantially lower than the cost of the closure.


The production line is expected to cease at the end of 2022, following
the conclusion of trade union negotiations.


In the following years, Rottneros plans to invest 160 - 200 MSEK (70-90
MPLN) in order to significantly increase the production capacity of
CTMP. The goal is to increase production to at least 150,000 tonnes per
year from the current 120,000 tonnes.


Management Board of Arctic Paper S.A. indicates that above Company’s
subsidiary results may have an impact on Arctic Paper Group’s
consolidated annual 2022 results.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-16 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2022-08-16 Goran Eklund Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki