WAŻNE

APATOR: wyniki finansowe

2020-05-15 07:07
publikacja
2020-05-15 07:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_za_I_kwartal_2020_Grupa_Apator__final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Sprawozdanie skonsolidowane I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2020 I kwartał 2019
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 224 536 212 479 51 074 49 376
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 384 21 619 4 637 5 024
IV. EBITDA 33 173 33 315 7 546 7 742
V. Zysk brutto 24 175 21 827 5 499 5 072
VI. Zysk netto 17 337 15 427 3 944 3 584
VII. Zysk netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 16 886 15 210 3 841 3 534
VIII. Zysk netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli 451 217 103 50
IX. Średnia ważona ilość akcji 29 210 974 29 419 022 29 210 974 29 419 022
X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję] 0,58 0,52 0,13 0,12
XI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 36 353 17 716 7 986 4 119
XII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (7 631) (13 257) (1 676) (3 082)
XIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (17 507) 2 997 (3 846) 697
XIV. Przepływy pieniężne razem 11 215 7 456 2 464 1 734
XV. Sprawozdanie skonsolidowane 31.03.2020 2019 rok 31.03.2020 2019 rok
XVI. Aktywa razem 903 974 887 836 198 575 208 485
XVII. Aktywa trwałe 472 456 472 363 103 784 110 922
XVIII. Aktywa obrotowe 431 518 415 473 94 791 97 563
XIX. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli 505 224 492 889 110 982 115 742
XX. Udziały niesprawujące kontroli 7 151 6 700 1 571 1 573
XXI. Kapitał akcyjny 3 286 3 286 722 772
XXII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 55 728 57 597 12 242 13 525
XXIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 343 022 337 350 75 351 79 218
XXIV. Średnia ważona ilość akcji 29 210 974 29 253 721 29 210 974 29 253 721
XXV. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję] 17,30 16,85 3,80 3,96
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport za I kwartał 2020_Grupa Apator _final.pdfSkonsolidowany raport za I kwartał 2020_Grupa Apator _final.pdf Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu
2020-05-15 Małgorzata Mazurek Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki