REKLAMA

AMPLI: wyniki finansowe

2023-09-29 20:41
publikacja
2023-09-29 20:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_I_polrocze_2023_._28.09.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_z_przegladu__2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. 1.Przychody netto ze sprzedaży prod. towarów i materiałów 4191 5444 905 1174
II. 2.Zysk (strata) z działalności operacyjnej 99 12329 21 2659
III. 3. Zysk (strata) brutto 275 12351 59 2663
IV. 4.Zysk (strata) netto 254 12248 55 2642
V. 5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 0 0 0
VI. 6.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. 7.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. 8. Przepływy pieniężne netto razem 0 0 0 0
IX. 9.Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9247 14088 2077 3009
X. 10.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2151 7584 483 1619
XI. 11.Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) - - - -
XII. 12.Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2141 7470 481 1596
XIII. 13.Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7096 6504 1594 1390
XIV. 14.Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3282 3282 737 701
XV. 15.Liczba akcji (w szt.) 3282000 3282000 3282000 3282000
XVI. 16.Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) 0,08 3,73 0,02 0,8
XVII. 17.Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) 0,08 3,73 0,02 0,8
XVIII. 18.Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł / euro) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,16 1,99 0,49 0,43
XIX. 19.Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,16 1,99 0,49 0,43
XX. 20.Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / euro) 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
raport I półrocze 2023 . 28.09.2023.pdfraport I półrocze 2023 . 28.09.2023.pdf Raport za I półrocze wraz ze sprawozdaniem Zarządu za I półrocze
raport z przeglądu _2023.pdfraport z przeglądu _2023.pdf Raport z przeglądu śródrocznego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Waldemar Madura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki