REKLAMA

AMPLI: wyniki finansowe

2022-05-26 18:17
publikacja
2022-05-26 18:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Ocena_RN_2021.xhtml  (KOREKTA RAPORTU)
Ocena_RN_2021.xhtml.xades  (KOREKTA RAPORTU)
amplirr2021_korekta.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
amplirr2021_korekta.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Ampli_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Ampli_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_2021.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przych.netto ze sprzed.prod.,towarów i materiałów 9 241,00 7 604,00 2 023,00 1 711,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 516,00 241,00 101,00 54,00
III. Zysk ( strata) brutto 146,00 -576,00 33,00 -129,00
IV. Zysk ( strata) netto 33,00 -576,00 7,00 -129,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 861,00 678,00 188,00 152,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 341,00 -7,00 75,00 -2,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -752,00 -1 153,00 -165,00 -259,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 450,00 -482,00 98,00 -108,00
IX. Aktywa razem 14 356,00 13 361,00 3 120,00 3 006,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 765,00 19 803,00 4 514,00 4 456,00
Zobowiązania długoterminowe
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 20 765,00 19 803,00 4 514,00 4 456,00
XII. Kapitał własny -6 409,00 -6 442,00 -1 394,00 -1 450,00
XIII. Kapitał zakładowy 3 282,00 3 282,00 714,00 738,00
XIV. Liczba akcji (w szt.) 3 282 000,00 3 282 000,00 3 282 000,00 3 282 000,00
XV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,04 -0,18 0,01 -0,04
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,04 -0,18 0,01 -0,04
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -1,96 -1,96 -0,04 -0,44
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) -1,96 -1,96 -0,04 -0,44
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jednąakcję (w zł / EUR)
Pełna treść raportu w załączonych plikach.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8 z dnia 2022-05-26 o treści:
Zarząd Spółki AMPLI Spółka Akcyjna informuje, iż dokonana została kolejna korekta raportu rocznego za 2021 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022r., skorygowanego następnie zgodnie z raportem bieżącym nr 5/2022 z dnia 10 maja 2022r. oraz raportem bieżącym nr 7/2022 z dnia 24 maja 2022r. , wskazując poniżej przedmiot i charakter tej kolejnej korekty.

Korekta raportu rocznego za rok 2021 roku, o której informuje niniejszy raport, polega na:

1) wprowadzeniu następujących poprawek, w zamieszczonej w ww. raporcie, na stronie 21, tabeli zawierającej „WYBRANE DANE FINANSOWE”:
- w pozycji „Zysk (strata) netto” w rubryce zawierającej kwoty podane „w tys. zł wg MSR”, dotyczącej roku 2021– w miejsce nieprawidłowej kwoty „146” wpisano kwotę „33” - poprawa błędu rachunkowego (omyłkowe wpisanie kwoty zysku brutto zamiast kwoty zysku netto) ,
- w pozycji „Zysk (strata) netto” w rubryce zawierającej kwoty podane „w tys. euro wg MSR, dotyczącej roku 2021– w miejsce nieprawidłowej kwoty „33” wpisano kwotę „7” - poprawa błędu rachunkowego (omyłkowe wpisanie kwoty zysku brutto zamiast kwoty zysku netto) ,

2) wprowadzeniu następujących poprawek, w zamieszczonej w ww. raporcie, na stronie 22, tabeli zawierającej „SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ” :
- w pozycji II. (Aktywa obrotowe) w rubryce dotyczącej roku 2021 – w miejsce nieprawidłowej kwoty „11 703” wpisano kwotę „11 715” - poprawa błędu rachunkowego
- w pozycji II.1 (Zapasy) w rubryce dotyczącej roku 2021 – w miejsce nieprawidłowej kwoty „5712” wpisano kwotę „7379” - poprawa błędu w przenoszeniu danych źródłowych.

3) wprowadzeniu następującej poprawki, w zamieszczonej w ww. raporcie, na stronie 26, tabeli zawierającej „ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM”:
- w pozycji I. (Kapitał własny na początek okresu (BO)) w rubryce dotyczącej roku 2021 – w miejsce nieprawidłowej kwoty „- 6 409” wpisano kwotę „- 6 442” - poprawa błędu rachunkowego (omyłkowe wpisanie kwoty kapitału własnego na koniec okresu (BZ), zamiast kwoty kapitału na początek okresu (BO)).

4) zmianie formatu dokumentu, o który został uzupełniony raport roczny za 2021, zgodnie z raportem bieżącym nr 7/2022 z dnia 24 maja 2022r. (tj. dokumentu zatytułowanego jako: „OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021”, z formatu PDF na format XHTML oraz dodaniu do pliku w tym formacie, pliku zawierającego podpis o rozszerzeniu „xades”, przy czym sama treść ww. dokumentu nie uległa żadnej zmianie.
Plik z ww. dokumentem w formacie XHTML wraz z plikiem zawierającym podpis o rozszerzeniu „xades”, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Pozostałe dane i dokumenty zawarte w raporcie rocznym za 2021 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2022r., skorygowanego następnie zgodnie z raportem bieżącym nr 5/2022 z dnia 10 maja 2022r. oraz raportem bieżącym nr 7/2022 z dnia 24 maja 2022r. nie uległy zmianie.


Raport roczny za 2021 rok skorygowany w opisanym wyżej sposób Spółka opublikuje niezwłocznie po przekazaniu niniejszego raportu bieżącego.

Raport jest przekazywany na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Plik Opis
Ocena_RN_2021.xhtmlOcena_RN_2021.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za rok 2021
Ocena_RN_2021.xhtml.xadesOcena_RN_2021.xhtml.xades Ocena Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za rok 2021 - podpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
amplirr2021_korekta.xhtmlamplirr2021_korekta.xhtml Pełny raport roczny za 2021
amplirr2021_korekta.xhtml.xadesamplirr2021_korekta.xhtml.xades Podpisy do "Pełny raport roczny za 2021"
Sprawozdanie_z_badania_Ampli_2021.xhtmlSprawozdanie_z_badania_Ampli_2021.xhtml SPRAWOZDANIE Z BADANIA sprawozdania finansowego za 2021 rok
Sprawozdanie_z_badania_Ampli_2021.xhtml.xadesSprawozdanie_z_badania_Ampli_2021.xhtml.xades Podpis do "SPRAWOZDANIA Z BADANIA sprawozdania finansowego za 2021 rok"
Ocena_RN_2021.xhtmlOcena_RN_2021.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za rok 2021
Ocena_RN_2021.xhtml.xadesOcena_RN_2021.xhtml.xades Ocena Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego za rok 2021 - podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki