REKLAMA

AMICA: wyniki finansowe

2021-11-26 06:19
publikacja
2021-11-26 06:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMICA_2021Q3_Skonsolidowane_Skrocone_Sprawozdanie_Finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AMICA_2021Q3_Komentarz_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 2 421,4 2 133,4 532,3 482,2
II. Zysk z działalności operacyjnej 105,1 136,8 23,1 30,9
III. Zysk przed opodatkowaniem 103,5 130,4 22,8 29,5
IV. Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 78,6 102,1 17,3 23,1
V. Zysk netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych (0,3) - (0,1) -
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (185,0) 295,9 (40,7) 66,9
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43,8) (28,7) (9,6) (6,5)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31,7 (135,1) 7,0 (30,5)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (197,1) 132,1 (43,3) 29,9
X. Aktywa, razem 2 484,2 2 153,5 536,2 475,7
XI. Zobowiązania długoterminowe 187,1 183,9 40,4 40,6
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 178,2 958,2 254,3 211,7
XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 116,3 1 009,1 241,0 222,9
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,6 2,3 0,6 0,5
XV. Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,4 3,4
XVI. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 147 137 214 360 147 137 214 360
XVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą 10,26 13,50 2,26 3,05
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 143,57 121,87 30,99 26,92
XX. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 6,00 3,00 1,32 0,68


Dane finansowe przeliczone zostały na
walutę Euro według następujących kursów:kurs
do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
przepływów pieniężnych: 4,5491 (30.09.2021) i 4,4241 (30.09.2020)kurs
do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: 4,6329
(30.09.2021) i 4,5268 (30.09.2020)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
AMICA 2021Q3 Skonsolidowane Skrócone Sprawozdanie Finansowe.pdfAMICA 2021Q3 Skonsolidowane Skrócone Sprawozdanie Finansowe.pdf
AMICA 2021Q3 Komentarz Zarządu.pdfAMICA 2021Q3 Komentarz Zarządu.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
2021-11-26 Marcin Bilik Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2021-11-26 Alina Jankowska-Brzóska Wiceprezes Zarządu
2021-11-26 Michał Rakowski Członek Zarządu
2021-11-26 Błażej Sroka Członek Zarządu
2021-11-26 Robert Stobiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki