REKLAMA

AMICA: wyniki finansowe

2020-09-18 06:34
publikacja
2020-09-18 06:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
KOMENTARZ_ZARZADU_GRUPA_AMICA_S.A._za_okres_6_miesiecy_zakonczony_dnia_30_czerwca_2020_r._.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SRODROCZNE_SKROCONE_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GRUPA_AMICA_S.A._za_okres_6_miesiecy_zakonczony_dnia_30_czerwca_2020_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Amica_jedn_HY_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Amica_skons_HY_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 265,4 1 352,1 286,7 314,9
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 58,5 61,0 13,3 14,2
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 56,5 52,7 12,8 12,3
IV. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 39,6 38,0 9,0 8,8
V. Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych -0,2 0,1 0,0 0,0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 182,2 -16,2 41,3 -3,8
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19,0 -23,3 -4,3 -5,4
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -99,9 22,8 -22,6 5,3
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 63,3 -16,7 14,3 -3,9
X. Aktywa, razem 1 879,2 1 908,5 420,8 448,8
XI. Zobowiązania długoterminowe 176,5 181,0 39,5 42,6
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 735,2 879,8 164,6 206,9
XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 965,4 845,7 216,2 198,9
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,1 2,0 0,5 0,5
XV. Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,5 3,7
XVI. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 250 000 250 000 250 000 250 000
XVIII. Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0,0 0,0 0,0 0,0
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 5,24 5,05 1,19 1,18
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 124,1 108,8 27,8 25,3
XXI. Zadeklarowana/wyplacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 3,0 4,0 0,7 0,9


Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących
kursów:Kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,4143 (30.06.2020) i 4,2940
(30.06.2019)Kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej: 4,4660 (30.06.2020) i 4,2520 (30.06.2019)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPA AMICA S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 r. .pdfKOMENTARZ ZARZĄDU GRUPA AMICA S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 r. .pdf
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA AMICA S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 r.pdfŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA AMICA S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 r.pdf
Raport z przeglądu Amica jedn HY 2020.pdfRaport z przeglądu Amica jedn HY 2020.pdf
Raport z przeglądu Amica skons HY 2020.pdfRaport z przeglądu Amica skons HY 2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
2020-09-18 Marcin Bilik Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-09-18 Alina Jankowska-Brzóska Wiceprezes Zarządu
2020-09-18 Michał Rakowski Członek Zarządu
2020-09-18 Błażej Sroka Członek Zarządu
2020-09-18 Robert Stobiński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki