REKLAMA

AMBRA: wyniki finansowe

2021-02-17 00:30
publikacja
2021-02-17 00:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMBRA_HY_2020-2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ambra_raport_z_przegladu_skons._i_jed._31.12.2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 387 558 365 548 85 989 84 706
II. Marża ze sprzedaży 161 536 159 075 35 841 36 861
III. Zysk brutto ze sprzedaży 137 168 129 061 30 434 29 906
IV. EBITDA 69 620 65 980 15 447 15 289
V. EBIT 58 225 56 073 12 919 12 993
VI. Zysk netto 45 617 43 463 10 121 10 071
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 35 040 34 341 7 774 7 958
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 864 (19 464) 635 (4 510)
IX. Aktywa trwałe 246 627 242 464 53 443 54 291
X. Aktywa obrotowe 438 762 330 356 95 077 73 971
XI. Aktywa razem 685 389 572 820 148 520 128 262
XII. Zobowiązania długoterminowe 39 391 37 059 8 536 8 298
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 275 968 190 634 59 801 42 686
XIV. Kapitał własny 370 030 345 127 80 183 77 279
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 316 931 297 262 68 677 66 561
XVI. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 462 5 644
XVII. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,39 1,36 0,31 0,32
XVIII. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 12,57 11,79 2,72 2,64
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,70 0,70 0,16 0,16
XX. Liczba akcji zwykłych (szt.) 25 206 644 25 206 644 25 206 644 25 206 644
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XXI. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 92 378 90 587 20 496 20 991
XXII. Marża ze sprzedaży 30 485 29 888 6 764 6 926
XXIII. Zysk brutto ze sprzedaży 30 449 29 828 6 756 6 912
XXIV. EBITDA 12 953 12 763 2 874 2 957
XXV. EBIT 8 158 7 691 1 810 1 782
XXVI. Zysk netto 24 506 14 120 5 437 3 272
XXVII. Przepływy pieniężne netto razem 651 (6 188) 144 (1 434)
XXVIII. Aktywa trwałe 241 597 232 115 52 353 51 974
XXIX. Aktywa obrotowe 64 874 57 012 14 058 12 766
XXX. Aktywa razem 306 471 289 127 66 410 64 740
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 8 413 5 453 1 823 1 221
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 49 728 42 205 10 776 9 450
XXXIII. Kapitał własny 248 330 241 469 53 812 54 068
XXXIV. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 462 5 644
XXXV. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,97 0,56 0,22 0,13
XXXVI. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,85 9,58 2,13 2,15
XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,70 0,70 0,16 0,16


Wybrane dane finansowe przedstawione
powyżej obejmują następujące okresy:-
Dane z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują I
półrocze bieżącego roku obrotowego (1.07.2020 - 31.12.2020 r.) oraz I
półrocze poprzedniego roku obrotowego (1.07.2019 - 31.12.2019 r.),-
Dane z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2020 r. (koniec I
półrocza bieżącego roku obrotowego 2020/2021) i na dzień 30 czerwca 2020
r. (koniec poprzedniego roku obrotowego 2019/2020).Wybrane dane
finansowe przedstawione powyżej zostały przeliczone na euro wg
następujących zasad:- Poszczególne pozycje jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych
całkowitych dochodów oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
z przepływów pieniężnych - wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca danego okresu sprawozdawczego. Kursy te wynosiły: 4,5071 zł za
I półrocze bieżącego roku obrotowego 2020/2021 i 4,3155 zł za I półrocze
poprzedniego roku obrotowego 2019/2020.- Poszczególne pozycje
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - wg
średnich kursów NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te
wynosiły: 4,6148 zł na dzień 31 grudnia 2020 r. i 4,4660 zł na dzień 30
czerwca 2020 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
AMBRA_HY 2020-2021.pdfAMBRA_HY 2020-2021.pdf Raport półroczny
Ambra raport z przeglądu skons. i jed. 31.12.2020-sig-sig.pdfAmbra raport z przeglądu skons. i jed. 31.12.2020-sig-sig.pdf Raport firmy audytorskiej z przeglądu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-17 Robert Ogór Prezes Zarządu
2021-02-17 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2021-02-17 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki